นิเทศ กำกับ ติดตามการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

โพสต์28 ก.ย. 2559 10:55โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 15:24 ]
วันที่ 28 กันยายน 2559  เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนในสังกัดเครือข่ายวังยางพัฒนา อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม นางจันทร์เพ็ญ  สาแก้ว ออกนิเทศ กำกับติดตามการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนบ้านโนนหอม โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน และโรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม กรรมการกำกับห้องสอบที่แต่งตั้งจากครูต่างโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ และยึดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใส และยุติธรรม ซึ่งหลังเสร็จสิ้นการสอบกรรมการที่ทำหน้าที่กำกับการสอบบันทึกผลการประเมินพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง และนำแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และผลการประเมินที่บันทึกลงในโปรแกรมส่ง สพป.นครพนม เขต 1 โดยทันที

นิเทศการสอบประเมินการอ่าน นร.ป.1 อ.วังยาง