การประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

โพสต์6 เม.ย. 2559 20:03โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:34 ]
วันที่ 5-6 เมษายน 2559 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ เป็นประธานในการประชุมสร้างความตระหนักโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ให้เป็นไปในแนวทางที่สพฐ.กำหนด และสามารถขับเคลื่อนการดำเนินการไปสู่เป้าหมาย ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพัฒนาบุคลากรให้เห็นความสำคัญของความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 5 นโยบายทั่วไป   ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้เชิญเจ้าพนักงานจากสำนักงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินครพนม  ประกอบด้วย  นายปริญญา  ฤทธิ์ตา  และนายพันตรี  ครุฑถนอม วิทยากรจากสำนักงาน  ป.ป.ช. จังหวัดนครพนม  มาให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายคือ  เจ้าหน้าที่ใและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงาน โรงเรียนสุจริตระดับเขตพื้นที่การศึกษา (เขตพื้นที่การศึกษาสุจริตต้นแบบ เขตพื้นที่การศึกษาสุจริตคู่พัฒนา และเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตเครือข่าย)


ประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" ‎(ภายใต้ชื่อเขตสุจริต)‎