การประชุมสัมมนาทิศทางการศึกษากับการพัฒนาคนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

โพสต์23 ก.พ. 2559 06:27โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:38 ]
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสพป.นครพนม เขต 1 ร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง  "มหาวิทยาลัยนครพนมกับทิศทางการจัดการศึกษาและพัฒนากำลังคนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษให้พร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก" ณ ห้องประชุม
พลตำรวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 และ เขต 23 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และ เขต 2 และบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ได้ีรับทราบนโยบายและทิศทางของรัฐตลอดจนแนวทางในการพัฒนาปฏิรูปการศึกษาที่สอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม และเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรใหม่ของสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ AEC และยังเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงแนวทางการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน

สัมมนาทิศทางการศึกษาในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ