ประชุมปฏิบัติการคัดกรองและจัดทำคลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้

โพสต์23 พ.ค. 2559 10:26โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:30 ]
วันที่ 23 พฤษภาคม  2559  ณ  ห้องประชุมรวมใจ 2 นายเพิ่มพูน  พงษ์พวงเพชร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้นายปิยะพงษ์  ผลาจันทร์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดกรอง  และจัดทำคลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (DLIT) ประจำปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559 โดยมีนายพงษ์เพชร  ทิพย์วงศ์  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงาน  ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1. คัดกรองสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของครูผู้สอนในสังกัดครอบคลุม  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ทุกระดับชั้น  ตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  2. เพื่อเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของครูในสังกัดในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์  3. เพื่อจัดทำคลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จากผลงานของครูในสังกัด และเชื่อมโยงลิงก์ไปยังแหล่งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ออนไลน์ในเว็บไซต์ต่าง ๆ ในการประชุมฯครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา  ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  และทีมงาน ICT ของเขตพื้นที่ช่วยกันคัดกรอง และจัดทำคลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ใน เพื่อให้ครูในสังกัดนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนจนบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

คัดกรองและจัดทำคลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้

ลิงค์สำหรับการแชร์