การประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือและแผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล DLIT

โพสต์3 มี.ค. 2559 04:55โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:36 ]
วันที่ 3  มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือและแผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นใน    5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้สอนใน 5 กลุ่มสาระหลัก และศึกษานิเทศก์กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ร่วมในการประชุมปฏิบัติการครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

การพัฒนารูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษา DLIT