การนิเทศติดตาม ตรวจสอบการอ่านและการเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เครือข่ายวังยางพัฒนา

โพสต์8 มี.ค. 2559 05:34โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:36 ]
วันที่ 7-8 มีนาคม 2559 นางจันทร์เพ็ญ  สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นายไฉน  มีบุญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต 1 ออกนิเทศติดตามตรวจสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้ ตามนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2559  ของโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายวังยางพัฒนา โดยในการนิเทศ ติดตามตรวจสอบการอ่านครั้งนี้ มุ่งเน้นไปที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในระบบ Triple A ที่มีผลการประเมินการอ่านและการเขียน อยู่ในระดับ ปรับปรุง  ปรับปรุงเร่งด่วน  อ่านไม่ได้  เขียนไม่ได้  จำนวน 36 คน เพื่อเป็นการกระต้นให้ครูผู้สอนได้ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย  สื่อ  นวัตกรรมที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน การตรวจสอบครั้งนี้ใช้เครื่องมือประเมิน  ได้แก่ แบบประเมินการอ่าน และแบบประเมินการเขียน และแบบนิเทศติดตามการดำเนินการตามมาตรการการอ่านออก เขียนได้ ระดับห้องเรียน และการเขียน Best Practice ของโรงเรียนที่ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ซึ่งการนิเทศติดตามตรวจสอบในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกโรงเรียนด้วยดี

นิเทศติดตามตรวจสอบการอ่าน นร.ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1