การนิเทศติดตามโครงการคูปองพัฒนาครู การจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ครั้งที่ 2

โพสต์16 ส.ค. 2559 04:35โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:06 ]
วันที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านศรีธน อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม อาจารย์นิเทศจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ออกนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ครั้งที่ 2 อาจารย์นิเทศ ได้แก่ อาจารย์เพ็ญพรรษา ปกาสิทธิ์ และอาจารย์อนรรฆ สมพงษ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีนายวันชัย บัวชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีธน อำเภอปลาปาก นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางพัชรินทร์ นวลตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิศษ และนางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้การต้อนรับและให้กำลังใจแก่คณะครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการ ผู้รับการนิเทศ ในครั้งนี้ประกอบด้วย  นางสุชาดา ทิปเลอร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม อำเภอปลาปาก นางกมลชนก ศรีวงศา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนามะเขือ นางชฎาวัลย์ สมประสงค์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านศรีธน อำเภอปลาปาก นางดวงนภา โคตรวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกุตาไก้ อำเภอปลาปาก  กิจกรรมการนิเทศ ได้แก่ การสะท้อนผลการปฏิบัติงาน และการสังเกตการสอนรายวิชาสังคมศึกษาโดยใช้โครงงานเป็นฐาน  และในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ครูผู้สอนในโครงการดังกล่าว จะนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครต่อไป

การนิเทศติดตามโครงการคูปองพัฒนาครู การจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ครั้งที่ 2


ลิงค์สำหรับการแชร์