การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกระดับการศึกษา

โพสต์9 พ.ค. 2562 18:11โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 9 พ.ค. 2562 19:46 ]
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  โดยมี นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการในครั้งนี้ คือ นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และคณะวิทยากร ร่วมดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการฯในครั้งนี้ และวันนี้เป็นการอบรมในรุ่นที่ 1 ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนจากอำเภอเมืองนครพนม และอำเภอวังยาง โรงเรียนละ 2 คน ซึ่งสาระในการอบรมเป็นการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกระดับการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ปฐมวัยเพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เป้าหมายเชิงคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริหารและครูผู้สอน สามารถขับเคลื่อนการนำหลักสูตรนี้ไปใช้ในโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้ต่อต้านการทุจริตและมีฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริตที่เป็นปัจจุบัน 

\u0E01\u0E32\u0E23\u0E19\u0E33\u0E2B\u0E25\u0E31\u0E01\u0E2A\u0E39\u0E15\u0E23\u0E15\u0E49\u0E32\u0E19\u0E17\u0E38\u0E08\u0E23\u0E34\u0E15\u0E28\u0E36\u0E01\u0E29\u0E32 \u0E44\u0E1B\u0E1B\u0E23\u0E31\u0E1A\u0E43\u0E0A\u0E49\u0E43\u0E19\u0E01\u0E32\u0E23\u0E08\u0E31\u0E14\u0E01\u0E32\u0E23\u0E40\u0E23\u0E35\u0E22\u0E19\u0E01\u0E32\u0E23\u0E2A\u0E2D\u0E19 \u0E23\u0E38\u0E48\u0E19\u0E17\u0E35\u0E48 1

\\u0E1B\\u0E23\\u0E30\\u0E0A\\u0E38\\u0E21\\u0E40\\u0E0A\\u0E34\\u0E07\\u0E1B\\u0E0F\\u0E34\\u0E1A\\u0E31\\u0E15\\u0E34\\u0E01\\u0E32\\u0E23\\u0E42\\u0E04\\u0E23\\u0E07\\u0E01\\u0E32\\u0E23\\u0E40\\u0E2A\\u0E23\\u0E34\\u0E21\\u0E2A\\u0E23\\u0E49\\u0E32\\u0E07\\u0E04\\u0E38\\u0E13\\u0E18\\u0E23\\u0E23\\u0E21\\u0E08\\u0E23\\u0E34\\u0E22\\u0E18\\u0E23\\u0E23\\u0E21\\u0E41\\u0E25\\u0E30\\u0E18\\u0E23\\u0E23\\u0E21\\u0E32\\u0E20\\u0E34\\u0E1A\\u0E32\\u0E25\\u0E43\\u0E19\\u0E2A\\u0E16\\u0E32\\u0E19\\u0E28\\u0E36\\u0E01\\u0E29\\u0E32 \\u0E01\\u0E32\\u0E23\\u0E19\\u0E33\\u0E2B\\u0E25\\u0E31\\u0E01\\u0E2A\\u0E39\\u0E15\\u0E23\\u0E15\\u0E49\\u0E32\\u0E19\\u0E17\\u0E38\\u0E08\\u0E23\\u0E34\\u0E15\\u0E28\\u0E36\\u0E01\\u0E29\\u0E32 \\u200E‎(\\u0E2B\\u0E25\\u0E31\\u0E01\\u0E2A\\u0E39\\u0E15\\u0E23\\u0E01\\u0E32\\u0E23\\u0E28\\u0E36\\u0E01\\u0E29\\u0E32\\u0E02\\u0E31\\u0E49\\u0E19\\u0E1E\\u0E37\\u0E49\\u0E19\\u0E10\\u0E32\\u0E19)‎\\u200E


ลิงค์สำหรับการแชร์