การขยายผลโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC

โพสต์4 เม.ย. 2561 06:50โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 8 เม.ย. 2561 01:00 ]
วันที่ 26-30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานเปิดโครงการการขยายผลโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC หลักสูตร “Main Course” ให้กับโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อขยายผลโรงเรียนต้นแบบที่เปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีจำนวนมากขึ้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งปัญญาภายในและภายนอก มีทักษะและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 ในการนี้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และ คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีครูทุกช่วงชั้นเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ขอบคุณวิทยากรจากโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา และ  โรงเรียนแม่ข่าย จำนวน 3 โรงเรียน : โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล โรงเรียนบ้านนาโสก และโรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล)
   

ขยายผล ร.ร.สุขภาวะ ปิดการอบรม : 30 มี.ค. 2561

ขยายผล ร.ร.สุขภาวะแก่ ร.ร.ลูกข่าย 29 มี.ค. 2561

ขยายผล ร.ร.สุขภาวะเพื่อการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL PLC

ลิงค์สำหรับการแชร์
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง