การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โพสต์29 ก.พ. 2559 07:07โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:37 ]
วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559  นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต1ได้มอบหมายให้นายชวรงค์ วงศ์ศรีทา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการคุมสอบ 
ผู้สังเกตการณ์ ตัวแทน สทศ. ตัวแทนศูนย์สอบ และคณะครูจากโรงเรียนต่างๆ ที่นำนักเรียนมาสอบในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 สนามสอบโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา  อำเภอวังยาง ซึ่งในสนามสอบนี้มีผู้สังเกตการณ์ ตัวแทนของของสำนักทดสอบทางการศึกษา คือ นายฉัตรชัย แสงจันทร์  อาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จากมหาวิทยาลัยนครพนม นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายเฉลิมพล มาสิงบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนโทน อำเภอนาแก เป็นตัวแทนศูนย์สอบ ซึ่งทำหน้าที่รับแบบทดสอบไปยังสนามสอบ และส่งกระดาษคำตอบส่งกลับศูนย์สอบ ทำให้การจัดสอบครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม เป็นสนามสอบสีขาว และห้องสอบสีขาว

การจัดสอบ O-NET ป.6