เดินทางให้กำลังใจและสร้างขวัญให้กับนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น

โพสต์22 ธ.ค. 2560 01:22โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 24 ธ.ค. 2560 18:09 ]
วันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 เวลา 05.00 น. นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายนิกุล มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำคณะศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย นางวัฒนา กงวิรัตน์ นายพรชัย สุวรรณบำรุง นายสุทธิศักดิ์ พรหมจันทร์ นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อน นางพรรณวดี มณีรัตน์ และนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เดินทางให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น ตามคำสั่งที่ 558/2560  ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560  โดยแบ่งคณะกรรมการออกเป็น 3 ชุด ดังนี้    
        ชุดที่ 1 สนามแข่งขันอำเภอเมืองขอนแก่น มัญจาคีรี  : นายวัชโรจน์ ไชยพิเดช ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 นายสุรัตน์ บุตรดี ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ และนายคชธร ศรีรวงษากุล พนักงานธุรการ ส.3    
        ชุดที่ 2 สนามแข่งขันอำเภอบ้านไผ่ อ.น้ำพอง อ.อบลรัตน์ และ อ.หนองเรือ : นางสุพร เจียร์สุคนธ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน น.ส.วรินดา บริบาล ผอ.กลุ่มบริหารงานการเินและสินทรัพย์ นางดวงผกา สุชาติพงค์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางอมรรัตน์ สุทธิสาร รักษาการเทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางรุงนภา สุภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นายสุทธิศักดิ์ พรหมจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  และนายพิชัย ใสส่อง ช่างไม้ 4 
        ชุดที่ 3 สนามแข่งขันอำเภอภูเวียง อ.ชนบท อ.บ้านแฮด อ.โนนศิลา : นายนิกุล มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นางวัฒนา กงวิรัตน์ นายพรชัย สุวรรณบำรุง  นางพรรณวดี มณีรัตน์ และนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ขอเป็นขวัญและกำลังให้กับโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน จงประสบผลสำเร็จในทุก ๆ กิจกรรมที่เข้าร่วมแข่งขัน นำชื่อเสียงมาสู่สถานศึกษาและหน่วยงาน เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

เดินทางสร้างขวัญและให้กำลังใจ นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ณ จังหวัดขอนแก่น


ลิงค์สำหรับการแชร์