จัดเตรียมสถานที่รองรับการตรวจติดตามและประเมินผลตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการรอบ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โพสต์1 ก.ย. 2560 21:07โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 24 ต.ค. 2560 01:16 ]
วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายคณุตม์ แสนอาจ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายสันติภาพ ศรีมามาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศฯ ศธจ.สกลนคร นำเจ้าหน้าที่และบุคลากรตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับผู้ตรวจราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ 188/2560 สั่ง ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 จัดเตรียมสถานที่รองรับการตรวจติดตามและประเมินผลตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการรอบ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ขอขอบคุณสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร ที่ให้ความอนุเคราะห์งบประมาณในการรองรับผู้ตรวจราชการ  จำนวน 10,000 บาท (จำนวนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมให้ความอนุเคราะห์ โต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องเสียง สำหรับรับการตรวจราชการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์ต่าง ๆในการเตรียมงานและใช้งานรับการตรวจราชการครั้งนี้มา ณ โอกาสนี้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ในโอกาสต่อไป

จัดเตรียมสถานที่รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ