ภาพกิจกรรม


ประชุมวิทยากร/วิทยากรพี่เลี้ยงเตรียมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงปฏิบัติการแนวการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ (ขั้นที่ 2) โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย" ปีการศึกษา 2562

โพสต์โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต ]

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต1 ประธานประชุมวิทยากร/วิทยากรพี่เลี้ยงเตรียมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงปฏิบัติการแนวการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ (ขั้นที่ 2) โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย"  ปีการศึกษา 2562 โดยผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งจะจัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 รุ่น            รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ครูที่สอนระดับปฐมวัย อำเภอเมืองนครพนม อำเภอนาแก จำนวน 121 คน ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สพป.นครพนม เขต 1 รุุ่่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ครูที่สอนระดับปฐมวัย อำเภอธาตุพนม อำเภอปลาปาก อำเภอเรณูนครและอำเภอวังยาง จำนวน 133 คน ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สพป.นครพนม เขต 1 ทั้งนี้ แต่ละรุ่นอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ตั้งแต่ เวลา 08.30-16.30 น. ของทุกวัน ในการนี้ มีข้าราชการครูและศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องปฏิบัติงานผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุมวิทยากร/วิทยากรพี่เลี้ยงเตรียมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงปฏิบัติการแนวการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ‎(ขั้นที่ 2)‎ โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย" ปีการศึกษา 2562

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โพสต์18 ส.ค. 2562 20:17โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 18 ส.ค. 2562 20:18 ]

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำบุคคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต,ร้องเพลงชาติ,สวดมนต์ไหว้พระ,กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ภายใต้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมแจ้งข้อราชการให้ทุกคนได้รับทราบและดำเนินการ ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์ ในการนี้ คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โพสต์13 ส.ค. 2562 23:17โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 13 ส.ค. 2562 23:19 ]

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 17.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม ในการนี้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ได้แก่ นางพรรณวดี มณีรัตน์ นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง และนายวิทวินทร์ ประทังคติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1


พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ‎(ถวายพานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง)‎

ลิงค์สำหรับการแชร์

อบรมโครงการขยายผลการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp)

โพสต์10 ส.ค. 2562 03:43โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 10 ส.ค. 2562 03:46 ]

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานเปิดการอบรมโครงการขยายผลการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) และการนิเทศ ติดตามเพิ่อยกระดับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งระบบ ใช้เทคนิคการสอนตามรูปแบบ Communicative Approach อย่างเข้มข้น ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่10-11สิงหาคม 2562 โดยมีนายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1กล่าวรายงาน ซึ่งนายวิทวินทร์ ประทังคติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ โดยในการอบรมครั้งนี้ที่เน้นทักษะการสอนให้กับครู เพื่อนำไปใช้กับนักเรียน โดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ มุ่งประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น วิทยากรเป็นครูผู้สอนที่จบวิชาเอกภาษาอังกฤษ ซึ่งมีศึกษานิเทศก์ และกลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ อำเภอเมือง อำเภอเรณูนคร และอำเภอธาตุพนม เข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน

การอบรมโครงการขยายผลการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ‎(Boot Camp)‎

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ “บทบาทศึกษานิเทศก์ ในยุคดิจิทัล”

โพสต์10 ส.ค. 2562 03:35โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 10 ส.ค. 2562 03:36 ]

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำคณะศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย นายสุทธิศักดิ์ พรหมจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (ที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2562) นางพรรณวดี มณีรัตน์ นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง และนายณัฐวุฒิ นวลตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เดินทางเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ “บทบาทศึกษานิเทศก์ ในยุคดิจิทัล” และและการประชุมใหญ่สามัญสมาคมศึกษานิเทศก์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ร่วมกับสมาคมศึกษานิเทศก์ภาคตะวันออกเแียงเหนือ และสมาคมศึกษานิเทศก์จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ “บทบาทศึกษานิเทศก์ในยุคดิจิตัล” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2562 ณ อวานีขอนแก่น โฮเต็ล คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น และไดัรับเกียรติพิธีเปิดโดย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ อดีตรองเลขาธิการ กพฐ.อดีตเลขาธิการสำนักงานอาชีวศึกษา,อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานประธานในพิธีเปิด โดย ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีี่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ "บทบาทศึกษานิเทศก์" ในยุคดิจิทัล

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุม ก.ต.ป.น. และประธานเครือข่าย

โพสต์8 ส.ค. 2562 19:50โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 8 ส.ค. 2562 19:50 ]

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และการประชุมประธานเครือข่าย จำนวน 25 เครือข่าย พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นประธานเครือข่าย เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1ประชุม ก.ต.ป.น. และประธานเครือข่าย

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมรับการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์8 ส.ค. 2562 19:33โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 8 ส.ค. 2562 19:33 ]

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางพรรณวดี มณีรัตน์ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง และนายวิทวินทร์ ประทังคติ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ ร่วมรับการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดย นางสาวชฏารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 11 พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ณ รร.บ้านน้ำก่ำฯ (สิทธิผลนุกูล) อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

ร่วมรับการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จากผู้ตรวจราชการที่ 11

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โพสต์4 ส.ค. 2562 21:50โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 4 ส.ค. 2562 21:50 ]

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำบุคคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต,ร้องเพลงชาติ,สวดมนต์ไหว้พระ,กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ภายใต้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมแจ้งข้อราชการให้ทุกคนได้รับทราบและดำเนินการ ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์ ในการนี้ คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

ลิงค์สำหรับการแชร์

รับการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ โดยนายเทวรัฐ โตไทยะ ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โพสต์30 ก.ค. 2562 05:17โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 30 ก.ค. 2562 05:17 ]

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รับการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ โดยนายเทวรัฐ โตไทยะ ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะ 2 เดือน (มิถุนายน – กรกฎาคม 2562) ซึ่งกลุ่มนโยบายและแผน ได้จัดทำเอกสาร และโปรแกรมการนำเสนอประกอบการนิเทศ ติดตามฯ พร้อมด้วย นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์และ ศน.
ลิงค์สำหรับการแชร์
        

รับการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 11

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โพสต์21 ก.ค. 2562 19:58โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2562 20:00 ]

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำบุคคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต,ร้องเพลงชาติ,สวดมนต์ไหว้พระ,กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ภายใต้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมแจ้งข้อราชการให้ทุกคนได้รับทราบและดำเนินการ ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์ ในการนี้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต : July 22nd

ลิงค์สำหรับการแชร์

1-10 of 566