ภาพกิจกรรม


ร่วมรับชม – รับฟังการประชุมศูนย์เฉพาะกิจการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โพสต์โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต ]

https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3eqHXTg5fXCppgvQtsx4TOuAP8IbMWWOtHH9YiaelfspqUQOURbo7zTmIH0U080NfdISYMaRGZONHW_Zz909afPXn1mUSM7-QQX-DmXS97XO9krJdqNZ0DaLb2ha32gR1ZV6bC_INvjiDTj7K5XIlcaRA=w965-h547-no?authuser=0
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. ร่วมรับชม – รับฟังการประชุมศูนย์เฉพาะกิจการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้การปฏิบัติงานในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความชัดเจนเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ตลอดจนสอดคล้องกับบริบทของการจัดการศึกษาของแต่ละพื้นที่ กำกับ ติดตามดูแลช่วยเหลือ สนับสนุนและแก้ไขปัญหาร่วมกันกับโรงเรียนตามความเหมาะสม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน ในการนี้ ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้รับมอบหมายจาก นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการ กพฐ. ร่วมประชุมในครั้งนี้ ในการนี้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วย

ประชุมศูนย์เฉพาะกิจ การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค2019 ‎(COVID-19)‎ สนอไม่มีชื่อ

ลิงค์สำหรับการแชร์

นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เครือข่ายคำเตย

โพสต์โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต ]

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินลการจัดการศึกษา ออกนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเครือข่ายที่รับผิดชอบทั้ง 25 เครือข่ายใน 6 อำเภอ เพื่อสำรวจความพร้อมในการเข้าถึงการรับชมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียนและผู้ปกครอง ทั้งทางโทรทัศน์ผ่านจานดาวเทียม เคเบิ้ลทีวี กล่องทีวีดิจิตัล คอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน การจัดกลุ่มความพร้อมการเข้าถึง การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การสำรวจความพร้อมของผู้ปกครอง การจัดกลุ่มความพร้อมของผู้ปกครอง การสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง การมอบหมายครูดูแลรับผิดชอบและพบปะนักเรียน โดยวันนี้คณะศึกษานิเทศก์ลงพื้นที่เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบในแต่ละอำเภออย่างพร้อมเพรียงกัน ในการนี้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครพนม เขต 1 ออกนิเทศ กำกับ ติดตามฯ การดำเนินงานตามมาตรการและนโยบายของ สพฐ.ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส corona 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง อ.เมืองนครพนม โดยมี นายอนุสรณ์ แสนเคน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูนำลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน โดยมีนายสุริยา นันชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูนำลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน และโรงเรียนบ้านหนองดินแดง โดยมีคณะครูที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนนำลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูทุกโรงเรียนที่อำนวยความสะดวกและร่วมลงพื้นที่นิเทศ กำกับ ติดตามฯ ในครั้งนี้ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

นิเทศการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ COVID-19 @ ร.ร.บ้านดอนแดงเจริญทอง

นิเทศการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ COVID-19 @ ร.ร.บ้านโพนป่าหว้าน

นิเทศการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ COVID-19 @ ร.ร.บ้านหนองดินแดง

 
ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายสุนทรฯ เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตามการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

โพสต์27 พ.ค. 2563 10:13โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 27 พ.ค. 2563 10:13 ]

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1พร้อมด้วย นางสาวสถาพร แก้วเคน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบและดูแลเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย อำเภอเมืองนครพนม และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อนิเทศ กำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอนปัญหา และแนวทางแก้ไขของแต่ละโรงเรียนในเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสำราญ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ประชุมเครือข่ายสุนทรฯ เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตามการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมรับชม-รับฟังนโยบายสำคัญ ในรายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ Video Conference

โพสต์26 พ.ค. 2563 22:46โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 27 พ.ค. 2563 07:58 ]

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 /ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ฯและคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชม-รับฟังนโยบายสำคัญในการบริหารจัดการด้านการศึกษา ซึ่งกำชับการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า รวมถึงวิธีการป้องกันตนเอง ในรายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ Video Conference ดำเนินรายการโดย ผู้บริหารระดับสูงของสพฐ. และ ร่วมรับฟังข้อราชการของเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ในการนี้ คณะศึกษานิเทศก์ที่ไม่ติดราชการ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมรับชมและรับฟังฯโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 

ร่วมรับชม-รับฟังนโยบายสำคัญ ในรายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ Video Conference

นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โพสต์26 พ.ค. 2563 04:41โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 26 พ.ค. 2563 04:51 ]

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินลการจัดการศึกษา ออกนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเครือข่ายที่รับผิดชอบทั้ง 25 เครือข่ายใน 6 อำเภอ เพื่อสำรวจความพร้อมในการเข้าถึงการรับชมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียนและผู้ปกครอง ทั้งทางโทรทัศน์ผ่านจานดาวเทียม เคเบิ้ลทีวี กล่องทีวีดิจิตัล คอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน การจัดกลุ่มความพร้อมการเข้าถึง การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การสำรวจความพร้อมของผู้ปกครอง การจัดกลุ่มความพร้อมของผู้ปกครอง การสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง การมอบหมายครูดูแลรับผิดชอบและพบปะนักเรียน โดยวันนี้คณะศึกษานิเทศก์ลงพื้นที่เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบในแต่ละอำเภออย่างพร้อมเพรียงกัน ในการนี้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครพนม เขต 1 ออกนิเทศ กำกับ ติดตามฯ การดำเนินงานตามมาตรการและนโยบายของ สพฐ.ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส corona 2019 (COVID-19)  ณ โรงเรียนบ้านคำเตย (คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) อ.เมืองนครพนม โดยมี นายสุระพล พันธ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูนำลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูที่อำนวยความสะดวกและร่วมลงพื้นที่นิเทศ กำกับ ติดตามฯ ในครั้งนี้ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

นิเทศการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ COVID-19 @ ร.ร.บ้านคำเตยฯ

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุมเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

โพสต์25 พ.ค. 2563 09:58โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 25 พ.ค. 2563 13:04 ]

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1พร้อมด้วย นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อนิเทศ กำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอนปัญหา และแนวทางแก้ไขของแต่ละโรงเรียนในเครือข่ายคำเตย ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ประชุมเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนทางไกล : คำเตย

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โพสต์25 พ.ค. 2563 08:52โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 25 พ.ค. 2563 08:53 ]

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น.  นายอภิชัย ทำมาน 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำบุคคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต,ร้องเพลงชาติ,สวดมนต์ไหว้พระ,กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ภายใต้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งข้อราชการในส่วนที่ได้ดำเนินการในสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ทุกคนได้รับทราบ เป็นประจำทุกวันจันทร์ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

ลิงค์สำหรับการแชร์

ออกนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โพสต์22 พ.ค. 2563 09:39โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2563 09:39 ]

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินลการจัดการศึกษา ออกนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเครือข่ายที่รับผิดชอบทั้ง 25 เครือข่ายใน 6 อำเภอ เพื่อสำรวจความพร้อมในการเข้าถึงการรับชมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียนและผู้ปกครอง ทั้งทางโทรทัศน์ผ่านจานดาวเทียม เคเบิ้ลทีวี กล่องทีวีดิจิตัล คอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน โดยวันนี้คณะศึกษานิเทศก์ลงพื้นที่เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ ในการนี้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นักเรียนและผู้ปกครองกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ โรงเรียนบ้านนามูลฮี้น และโรงเรียนสุนทรวิจิตร เครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูทั้งสามโรงเรียนให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวก และร่วมลงพื้นที่นิเทศ กำกับ ติดตามฯ ในครั้งนี้ลุล่วงด้วยดี 

นิเทศการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล ร.ร.บ้านนาหัวบ่อ

นิเทศการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล ร.ร.บ้านนามูลฮี้น

นิเทศการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล ร.ร.สุนทรวิจิตร

ลิงค์สำหรับการแชร์

นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โพสต์21 พ.ค. 2563 11:08โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 21 พ.ค. 2563 11:08 ]

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินลการจัดการศึกษา ออกนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเครือข่ายที่รับผิดชอบทั้ง 25 เครือข่ายใน 6 อำเภอ เพื่อสำรวจความพร้อมในการเข้าถึงการรับชมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียนและผู้ปกครอง ทั้งทางโทรทัศน์ผ่านจานดาวเทียม เคเบิ้ลทีวี กล่องทีวีดิจิตัล คอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน โดยวันนี้คณะศึกษานิเทศก์ลงพื้นที่เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ ในการนี้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นักเรียนและผู้ปกครองกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนบ้านดอนยานาง โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม และโรงเรียนบ้านนาทราย เครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งมีผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งสามโรงเรียน นายขวัญประชา อินธิโคตร นายอนันต์ ภูมิลา นายพลซื่อ สลางสิงห์ และคณะครูทั้งสามโรงเรียนให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวก และร่วมลงพื้นที่นิเทศ กำกับ ติดตามฯ ในครั้งนี้ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

นิเทศ กำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล ร.ร.บ้านดอนยานาง : 21 พ.ค. 2563

นิเทศ กำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล ร.ร.บ้านนาคำโนนขาม : 21 พ.ค. 2563

นิเทศ กำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล ร.ร.บ้านนาทราย : 21 พ.ค. 2563

ลิงค์สำหรับการแชร์

รับชม – รับฟังรายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ Video Conference และการประชุมประชุมทางไกล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โพสต์20 พ.ค. 2563 06:28โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 20 พ.ค. 2563 06:28 ]

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมรับชม – รับฟังรายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ Video Conference และการประชุมประชุมทางไกล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1/ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ฯและคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความชัดเจนเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ตลอดจนสอดคล้องกับบริบทของการจัดการศึกษาของแต่ละพื้นที่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน ในการนี้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) แถลงข่าว ผลการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ.และผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ร่วมชี้แจงข้อราชการ ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." และการประชุม ผอ.เขตฯ

ลิงค์สำหรับการแชร์

1-10 of 744