ภาพกิจกรรม


อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

โพสต์19 เม.ย. 2562 06:27โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต ]

วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบสะเต็มศึกษา พร้อมด้วย นางวัฒนา กงวิรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ และนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2562 โดยมีครูที่สอนชั้นประถมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนตัวแทนในสังกัดต่าง ๆ หน่วยงานละ 3 คน รวม 15 คน ได้แก่ โรงเรียนสุนทรวิจิตร สพป.นครพนม เขต 1 โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา) สพป.นครพนม เขต 2 โรงเรียนสันตยานันท์ ร.ร.ในสังกัดเอกชน โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ซึ่งเป็นครูผู้สอนที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์สะต็มศึกษา ร.ร.สุนทรวิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

อบรมครูด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษาตอนปลาย วันที่ 2

ลิงค์สำหรับการแชร์

สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้อาวุโส และสืบสานประเพณีสงกรานต์ เมษายน 2562

โพสต์11 เม.ย. 2562 05:06โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 เม.ย. 2562 05:42 ]

วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณหน้าตึกศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษา สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้อาวุโสและสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย ประจำปี 2562 โดยเรียนเชิญ ท่านวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ข้าราชการบำนาญที่เคารพนับถือ และครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2562 ร่วมในพิธี มีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงาน,พระบรมรูปรัชกาลที่ 5,6 เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย อีกทั้งเป็นการแสดงความเคารพนับถือของผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชา ผู้อาวุโสและบุคลากรด้วยกัน ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของทุกปี ที่สำคัญข้าราชการบำนาญ จะถือโอกาสนี้กลับมาเยี่ยมเยือนน้องๆ ที่สำนักงานฯ ด้วยความรักและผูกพัน 
ขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

สืบสานประเพณีสงกรานต์ เมษายน 2562

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1/2562

โพสต์11 เม.ย. 2562 03:52โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 เม.ย. 2562 03:52 ]

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1/2562 เกี่ยวกับ 1) การวัดผลและประเมินผลนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) การทดสอบคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง 2) การจัดงานวันสงกรานต์ ปี 2562 3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4) การลงเวลาปฏิบัติราชการ/การไปราชการของศึกษานิเทศก์ และเรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา คือ การรายงานการปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษาของกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1/2562

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ และพิธีทำน้ำอภิเษก

โพสต์9 เม.ย. 2562 02:32โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 9 เม.ย. 2562 02:33 ]

วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ พิธีทำน้ำอภิเษก และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกในการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ และพิธีทำน้ำอภิเษก

ลิงค์สำหรับการแชร์

การฝึกอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 3

โพสต์6 เม.ย. 2562 01:09โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 6 เม.ย. 2562 01:09 ]

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบสะเต็มศึกษา พร้อมด้วย นางวัฒนา กงวิรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ และนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2562 โดยมีครูมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนตัวแทนในสังกัดต่าง ๆ หน่วยงานละ 3 คน รวม 18 คน ได้แก่ โรงเรียนบ้านสำราญ สพป.นครพนม เขต 1 โรงเรียนบ้านหาดแพง สพป.นครพนม เขต 2 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.22 โรงเรียนสันตยานันท์ ร.ร.ในสังกัดเอกชน โรงเรียนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และศูนย์วิทยาศษสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ซึ่งเป็นครูผู้สอนที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์สะต็มศึกษา ร.ร.สุนทรวิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ซึ่งในวันนี้มีการทดสอบออนไลน์หลังจากฝึกอบรมเสร็จสิ้น

อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับ ม.ต้น วันที่ 3

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมงานถวายพานพุ่มดอกไม้สด และร่วมงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"

โพสต์6 เม.ย. 2562 00:25โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 6 เม.ย. 2562 00:26 ]

วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 06.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมนายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประกอบด้วยบุคลากรในกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมงานถวายพานพุ่มดอกไม้สด และร่วมงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ณ หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ร่วมงานถวายพานพุ่มดอกไม้สด และร่วมงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"

ลิงค์สำหรับการแชร์

อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โพสต์5 เม.ย. 2562 01:48โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 เม.ย. 2562 01:49 ]

วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบสะเต็มศึกษา พร้อมด้วย นางวัฒนา กงวิรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ และนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2562 โดยมีครูมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนตัวแทนในสังกัดต่าง ๆ หน่วยงานละ 3 คน รวม 18 คน ได้แก่ โรงเรียนบ้านสำราญ สพป.นครพนม เขต 1 โรงเรียนบ้านหาดแพง สพป.นครพนม เขต 2 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.22 โรงเรียนสันตยานันท์ ร.ร.ในสังกัดเอกชน โรงเรียนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และศูนย์วิทยาศษสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ซึ่งเป็นครูผู้สอนที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์สะต็มศึกษา ร.ร.สุนทรวิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับ ม.ต้น

ลิงค์สำหรับการแชร์

อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โพสต์4 เม.ย. 2562 12:33โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 4 เม.ย. 2562 12:35 ]

วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบสะเต็มศึกษา พร้อมด้วย นางวัฒนา กงวิรัตน์ และนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2562 โดยมีครูมัธยมศึกษาในโรงเรียนตัวแทนในสังกัดต่าง ๆ หน่วยงานละ 3 คน รวม 18 คน ซึ่งเป็นครูผู้สอนที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์สะต็มศึกษา ร.ร.สุนทรวิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ และคณะกรรมการที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา

โพสต์4 เม.ย. 2562 10:28โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 4 เม.ย. 2562 10:28 ]

วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ และคณะกรรมการที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อให้คำแนะนำ ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบเพื่อรับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในระยะเวลา 1 ปี  โดย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ที่มีรายชื่อตามคำสั่งฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มต่าง ๆ ในสำนักงาน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ และคณะกรรมการที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านเนินสะอาด

โพสต์4 เม.ย. 2562 00:50โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 4 เม.ย. 2562 00:51 ]

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ออกติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเนินสะอาด คือ นางสาวรุ่งฤดี ศิริ โดยมีกรอบการประเมิน 2 ด้าน คือ1) ด้านการปฏิบัติตน ประกอบด้วย 1.1) วินัย และการรักษาวินัย 1.2) คุณธรรม จริยธรรม 1.3) จรรยาบรรณวิชาชีพ 1.4) การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1.5) จิตวิญญาณความเป็นครู 1.6) จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู และ 2) ด้านการปฏิบัติงาน 2.1) การจัดการเรียนการสอน 2.2)การบริหารจัดการชั้นเรียน 2.3) การพัฒนาตนเอง 2.4)การทำงานเป็นทีม 2.5) งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา 2.6 การใช้ภาษาและเทคโนโลยี และบันทึกหลักฐานร่องรอยที่สะท้อนผลการพัฒนาการปฏิบัติตน ซึ่งคณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย 1) นายไพฑูรย์ แก้วคำแสน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา 2) นางจารุวรรณ สุดโกทา ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด และนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ณ โรงเรียนบ้้านเนินสะอาด อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม

ประเมินครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านเนินสะอาด

ลิงค์สำหรับการแชร์

1-10 of 501