ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการและวิทยากรเตรียมการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม ริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)

โพสต์18 ก.ย. 2564 10:21โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 18 ก.ย. 2564 10:24 ]

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางนฤมล สุภาทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชุมคณะกรรมการและวิทยากรเตรียมการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม ริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1ประชุมคณะกรรมการและวิทยากรเตรียมการอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : September17 ,2021

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมรับชม - รับฟัง รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ผ่านระบบ Video Conference

โพสต์14 ก.ย. 2564 21:30โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 14 ก.ย. 2564 21:30 ]

วันที่ 15 กันยายน 2564  เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมรับชม - รับฟัง รายการ พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ผ่านระบบ Video Conference พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/ผอ.ศูนย์ฯ/ผอ.หน่วยฯ/ศน.และคณะ  เพื่อรับทราบการดำเนินงาน มอบนโยบายสำคัญในการบริหารจัดการด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ร่วมรับชม - รับฟัง รายการ พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ผ่านระบบ Video Conference : September15,2021

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมเป็นคณะกรรมการ คัดเลือก "ครูดีในดวงใจ " ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2564

โพสต์13 ก.ย. 2564 02:25โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 13 ก.ย. 2564 02:26 ]

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานกรรมการคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ " ครั้งที่ 19  พ.ศ. 2564 ซึ่งมีครูผู้สอนส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีในดวงใจ จำนวน 7 ราย ในแต่ละระดับ ดังนี้ 1) ระดับปฐมวัย จำนวน 1 ราย : นางศรีสุดา สุมังคะ  ร.ร.รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ อ.เมืองนครพนม  2) ระดับประถมศึกษา จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1) นางุวพิชญ์ สุณวิสิฎศิริ ร.ร.รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ อ.เมืองนครพนม  2) นางจิตต์ลดา สุผาวัน ร.ร.มรุกขนคร อ.ธาตุพนม 3) นางกิตติยา อดทน ร.ร.บ้านมหาชัย อ.ปลาปาก 4) น.ส.เมตตา พระโคตร ร.ร.บ้านคำสว่าง (ขาดคุณสมบัตฺ) อ.เมืองนครพนม  3) ระดับมัธยมศึกษา  จำนวน 2 ราย คือ 1) นางฉัตรปวีณ์ ธนัตนัคพันธ์  ร.ร.บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) อ.ธาตุพนม และ 2) นางจารินิด ต้นไฮ ร.ร.บ้านคำสว่าง อ.เมืองนครพนม โดยคณะกรรมการฯ ดำเนินการคัดเลือกตามเกณฑ์การประเมินครูดีในดวงใจ พิจารณาตรวจสอบเอกสาร หลักฐานตามแนบ และตัดสินด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์และยุติธรรม ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ " ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2564

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดคัดเลือกบริษัทสร้างการดี

โพสต์13 ก.ย. 2564 02:19โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 13 ก.ย. 2564 02:19 ]

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2564 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เดินทางมาให้ขวัญและกำลังใจโรงเรียนตัวแทนเครือข่ายโรงเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันบริษัทสร้างการดี ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมีโรงเรียนตัวแทนเครือข่ายโรงเรียนละ 1 โรง ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน แบ่งเป็นบริษัทสร้างการดี ระดับประถมศึกษา จำนวน 13 โรงเรียน และบริษัทสร้างการดี ระดับมัธยมศึกษา (ขยายโอกาสทางการศึกษา) จำนวน 4 เครือข่ายโรงเรียน ได้แก่ 1) ร.ร.บ้านหนองค้าโคกกุง : เครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก อ.เมืองนครพนม  2) ร.ร.บ้านแสนพันหมันหย่อน : เครือข่ายมรุกขนคร  อ.ธาตุพนม  3) ร.ร.ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น : เครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม อ.เรณูนคร   4) ร.ร.ศรีโพนทองวิทยา : เครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้  อ.นาแก ในการนี้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมพระเทพวรมุนีอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1


ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดคัดเลือกบริษัทสร้างการดี

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประกวดแข่งขันนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โพสต์13 ก.ย. 2564 02:13โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 13 ก.ย. 2564 02:28 ]

วันที่ 10-11 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานในการประกวดแข่งขันนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของครูผู้สอน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประกวดแข่งขันนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ‎(COVID-19)‎

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมเป็นคณะกรรมการถอดบทเรียน Best Practice ผู้บริหารสถานศึกษา โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)

โพสต์9 ก.ย. 2564 07:34โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 9 ก.ย. 2564 07:38 ]

วันที่  9  กันยายน  2564  เวลา 10.00 น.  นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นางนฤมล สุภาทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  ให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษาในการนำเสนอผลงาน / นวัตกรรมถอดบทเรียน Best Practice การถอดบทเรียน Best Practice ของผู้บริหารสถานศึกษา โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1ประกวดคัดเลือกโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ‎(ร.ร.สุจริต)‎ : September 9,2021

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมรับชม - รับฟัง รายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ผ่านระบบ Video Conference : September 8,2021

โพสต์8 ก.ย. 2564 07:28โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2564 07:29 ]

วันที่ 8 กันยายน 2564  เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมรับชม - รับฟัง รายการ พุธเช้า...ข่าวส พฐ. ผ่านระบบ Video Conference พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/ผอ.ศูนย์ฯ/ผอ.หน่วยฯ/ศน.และคณะ  เพื่อรับทราบการดำเนินงาน มอบนโยบายสำคัญในการบริหารจัดการด้านการศึกษา ของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งกำชับโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้กับผู้ปกครองนักเรียน ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด – 19  อย่างเคร่งครัด โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาสพฐ. และคณะ ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1ร่วมรับชม - รับฟัง รายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ผ่านระบบ Video Conference : September 8,2021

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

โพสต์5 ก.ย. 2564 22:40โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 5 ก.ย. 2564 22:57 ]

วันที่ 6 กันยายน 2564  เวลา 09.00 น.  นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด – 19  อย่างเคร่งครัด โดยให้สถานศึกษาดำเนินการจ่ายเงินกู้ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับโอนเงินกู้ ทำได้ ๒ วิธีคือ โอนเงินเข้าบัญชีผู้ปกครองนักเรียน หรือ จ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้ปกครองนักเรียน ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1


ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา : September 6,2021

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4

โพสต์2 ก.ย. 2564 01:37โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 5 ก.ย. 2564 22:59 ]

วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ออกประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ของ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ คือ นางสาวธํญญารัตน์ นาโควงศ์ วิชาเอกปฐมวัย โดยประเมินการปฏิบัติหน้าทีี่ใน 2 องค์ประกอบ คือ ด้านการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน ได้สอบถาม สัมภาษณ์ จากผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงานในแต่ละรายการประเมิน ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะ จุดเด่น จุดที่พัฒนาในแบบประเมินไว้เรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณนายสุรชาติ นนทะแสน ประธานกรรมการ และคุณครูผู้ทรงคุณวุฒิในสถานศึกษาทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย


ประเมินครูผู้ช่วย @ ร.ร.บ้านเหล่าภูมีคำธาตุ

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมรับชม - รับฟัง รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ผ่านระบบ Video Conference

โพสต์1 ก.ย. 2564 01:35โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 1 ก.ย. 2564 04:50 ]

วันที่ 1 กันยายน 2564  เวลา 08.30 น.  นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมรับชม - รับฟัง รายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ.ผ่านระบบ Video Conference พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/ผอ.ศูนย์ฯ/ผอ.หน่วยฯ/ศน.และคณะ  เพื่อรับทราบการดำเนินงาน มอบนโยบายสำคัญในการบริหารจัดการด้านการศึกษา ของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด – 19  อย่างเคร่งครัด โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ สพฐ. และคณะ ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ร่วมรับชม รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. : September 1,2021

ลิงค์สำหรับการแชร์

1-10 of 1041