ภาพกิจกรรม


ร่วมรับชม-รับฟัง รายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ Video Conference

โพสต์21 ม.ค. 2563 19:59โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2563 19:59 ]

วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายมงคล รุณธาตุ รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ /ผอ.กลุ่ม//ศูนย์ฯและศน.พร้อมคณะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชม-รับฟังนโยบายสำคัญในการบริหารจัดการด้านการศึกษา รายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ Video Conference และรับฟังข้อราชการจากผู้อำนวยการกลุ่มต่างๆ

รับชม "พุธเช้า ข่าว สพฐ."

ลิงค์สำหรับการแชร์

ทำหน้าที่วิทยากรพี่เลี้ยงแก่ศึกษานิเทศก์ใหม่ฝึกประสบการณ์

โพสต์20 ม.ค. 2563 23:48โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2563 23:48 ]

วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 กล่าวต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ใหม่ฝึกประสบการณ์ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ผู้ทำหน้าที่วิทยากรพี่เลี้ยง เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงหลักสูตรการฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา ตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 (รวมระยะเวลา 20 วัน) ซึ่งการพัฒนาในระยะที่ 2 แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 การศึกษาสภาพจริงในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2563 (รวมระยะเวลา 11 วัน) ช่วงที่ 2 การศึกษาดูงานในโรงเรียน/ชุมชน/แหล่งเรียนรู้ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนด ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 25633 (รวมรยะเวลา 5 วัน) และ ช่วงที่ 3 สรุปผลการฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2563 (รวมระยะเวลา 4 วัน) โดยการฝึกประสบการณ์ทั้ง 3 ระยะ อยู่ภายใต้การดูแลของวิทยากรพี่เลี้ยง ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ทำหน้าที่วิทยากรพี่เลี้ยงแก่ศึกษานิเทศก์ใหม่ฝึกประสบการณ์

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โพสต์20 ม.ค. 2563 23:19โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2563 00:15 ]

วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม นายมงคล รุณธาตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ครูผู้ช่วย และคณะศึกษานิเทศก์ใหม่ฝึกประสบการณ์ จำนวน 13 ราย ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต,ร้องเพลงชาติ,สวดมนต์ไหว้พระ,กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ภายใต้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมแจ้งข้อราชการให้ทุกคนได้รับทราบและกล่าวต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ใหม่ฝึกประสบการณ์ ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์ ในการนี้ คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สพป.นครพนม เขต 1

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่ฝึกประสบการณ์

โพสต์20 ม.ค. 2563 21:03โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2563 21:03 ]

วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางปฏฺิมาพร ศิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา นางนิตยา นพเสาร์ และคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่ฝึกประสบการณ์ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 13 ราย ได้แก่ 1) นางสาวอรนุช ไตรยราช สังกัด สพป.นครพนม เขต 1 2) นางสาวธรรญะร สมบัติ สังกัด สพม.28 3) นางสาวถิรดา โสดา สังกัด สพม.เขต 22 4) นางสาววัชรา จันทา สังกัด สพป.นครพนม เขต 1 5) นายสุริวิจักษณ์ พลีจันทร์ สังกัด สพป.นครพนม เขต 2 6) นางสาวศิริพิมพ์ ต้นไฮ สังกัด สพป.นครพนม เขต 1 7) นางสาวกัญจนพร ดอนหล้า สังกัด สพม.เขต เขต 22 8) นายวีระศักดิ์ ชีแพง สังกัด สพป.นครพนม เขต 1 9) นางรุ่งนภา แสนแก้ว สังกัด สพม. เขต 22 10)นางสุวิภา เอกพิมพ์ สังกัด สพป.นครพนม เขต 1 11) ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทรธิดา โคตตะวงศ์ สังกัด สพป.นครพนม เขต 1 12) นางรัชดาพร สดใส สังกัด สพม. เขต 23 และ 13) นางกรรณิการ์ เจนเชี่ยวชาญ สังกัด สพม. เขต 22 ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่ฝึกประสบการณ์ทุกท่าน โดยมีพี่ๆ ศึกษานิเทศก์ร่วมต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ร่วมต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่ฝึกประสบการณ์

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมคัดค้านการโอน ถ่าย ย้ายบุคลากรไปสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

โพสต์16 ม.ค. 2563 19:59โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 16 ม.ค. 2563 20:00 ]

วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ตัวแทนศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมคัดค้านและไม่เห็นด้วยกับการยุบย้าย ถ่ายโอนไปสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยมีคณะศึกษานิเทศก์จากทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกกระทรวงศึกษาธิการ

ร่วมคัดค้านการโอน ถ่าย ย้ายบุคลากรไปสังกัด ศธจ.

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โพสต์13 ม.ค. 2563 00:35โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 13 ม.ค. 2563 00:36 ]

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น.  นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้บุคคลากรในสังกัด ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต,ร้องเพลงชาติ,สวดมนต์ไหว้พระ,กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ภายใต้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา ซึงปฏิบัติกิจกรรมเป็นประจำในทุกวันจันทร์ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สพป.นครพนม เขต 1


ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

ลิงค์สำหรับการแชร์

การจัดสอบแข่งขันทักษะวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ2563

โพสต์12 ม.ค. 2563 19:16โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2563 19:16 ]

วันที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น.  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 / ศึกษานิเทศก์ / ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนอนุบาลนครพนมได้ประชุมและดำเนินการจัดสอบแข่งขันทักษะวิชาการระดับนานาชาติใน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2563 (รอบแรก) ตามโครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม


การสอบแข่งขันทักษะวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมรับชม-รับฟัง รายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.”

โพสต์7 ม.ค. 2563 23:19โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 7 ม.ค. 2563 23:22 ]

วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ และนายมงคล รุณธาตุ รอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษานครพนม เขต 1 /ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ฯและศน. ร่วมรับชม-รับฟังนโยบายสำคัญในการบริหารจัดการด้านการศึกษา รายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ Video Conference ดำเนินรายการโดย คณะผู้บริหาร กพฐ. ในการนี้ คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ร่วมรับชม-รับฟัง รายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.”

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุมศึกษานิเทศก์ : มกราคม 2563

โพสต์6 ม.ค. 2563 01:22โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 6 ม.ค. 2563 01:22 ]

วันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อม นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมศึกษานิเทศก์เกี่ยวกับการสอบแข่งขันวิชาการนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 การสอบ O-NET การสอบ RT และการสอบ NT ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุมศึกษานิเทศก์ : 6 มกราคม 2563

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โพสต์5 ม.ค. 2563 23:55โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 ม.ค. 2563 23:56 ]

วันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำบุคคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต,ร้องเพลงชาติ,สวดมนต์ไหว้พระ,กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ภายใต้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมแจ้งข้อราชการในส่วนที่ได้ดำเนินการในสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ทุกคนได้รับทราบ และอวยพรให้แก่บุคลากรในสังกัดเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ซึ่งร่วมทำกิจกรรมพร้อมหน้าพร้อมตากันในสัปดาห์แรก ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

ลิงค์สำหรับการแชร์

1-10 of 649