ภาพกิจกรรม

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2565 ของศึกษานิเทศก์ภาคอีสาน

โพสต์14 ส.ค. 2565 10:20โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 14 ส.ค. 2565 10:20 ]

วันที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2565 ของศึกษานิเทศก์ภาคอีสาน และร่วมงานแสดงมุทิตาจิตศึกษานิเทศก์ที่เกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งในปี พ.ศ. 2565 มีศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และนางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ โดยมีศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ และร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ศึกษานิเทศก์ที่เกษียณอายุราชการโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพีซีคอนเวนท์ชั่น ฮอลล์ โรงแรม พี.ซี. พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ร่วมงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ และงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2565

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุมอบรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment ; ITA) ประจำปี 2565

โพสต์14 ส.ค. 2565 10:02โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 14 ส.ค. 2565 10:02 ]

วันที่ 10 สิงหาคม 2565  เวลา 09.00 น.  นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานการประชุมอบรม ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment ; ITA) ประจำปี 2565 พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯและคณะ โดยมีครูผู้สอนที่รับผิดชอบ ITA Online ในอำเภอเมืองนครพนม อำเภอธาตุพนม และอำเภอวังยาง โรงเรียนละ 1 คน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1


ประชุมอบรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สถานศึกษาออนไลน์ ‎(Integrity and Transparency Assessment ; ITA)‎ ประจำปี 2565

ลิงค์สำหรับการแชร์

พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2563

โพสต์10 ส.ค. 2565 09:13โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 10 ส.ค. 2565 09:16 ]

วันที่ 8 สิงหาคม  2565 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2563 มอบให้กับโรงเรียนในสังกัดที่ผ่านการประเมิน ทั้งหมด 68 โรงเรียน ที่ผ่านการประเมินซึ่งหมายถึงศักยภาพของคุณครูปฐมวัยที่มีความตั้งใจในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการทดลองตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และโครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัย ถือเป็นพื้นฐานในการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญาให้กับเด็กปฐมวัย ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ในการนี้ขอขอบคุณ โรงเรียนธารน้ำใจ,โรงเรียนสีชมพูมิตรภาพที่ 164 มาจัดสถานที่,พิธีกรและพิธีการจากโรงเรียนอนุบาลนครพนม เป็นอย่างยิ่ง 


พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2563


ลิงค์สำหรับการแชร์

อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) กลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 11

โพสต์7 ส.ค. 2565 04:21โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2565 04:36 ]

วันที่ 2-3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี  นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)  กลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 11 โดยมี ดร.ทรงศักดิ์  กวานปรัชชา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 กล่าวรายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)  กลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 11 ประกอบด้วย 3 จังหวัด ได้แก่ นครพนม สกลนคร มุกดาหาร ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

อบรมสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล เขตตรวจราชการ 11 : August2, 2022

อบรมสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล เขตตรวจราชการ 11 : August3, 2022

ปฎิบัติหน้าที่อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการในวันหยุด (วันอาทิตย์)

โพสต์7 ส.ค. 2565 02:23โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2565 02:24 ]

วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการเวลากลางวันในวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 07.00 -18.00 น. ในการนี้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นางสาวกมลชนก พิมพ์แพง ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งฯ ในวันนี้มีโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ที่ขอรับการประเมินโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ประเมินโรงเรียนคุณธรรมระดับ 3 ดาว จากเขตตรวจราชการที่ 11  จำนวน 28 โรงเรียน มาเตรียมจัดบูธ เพื่อเข้ารับการประเมินฯ ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี เหตุการณ์อื่น ๆ ปกติ


ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการในวันหยุด : 31 ก.ค. 2565

ลิงค์สำหรับการแชร์

คัดเลือกการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564

โพสต์25 ก.ค. 2565 06:36โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 25 ก.ค. 2565 06:36 ]

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานการคัดเลือกการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ของผูู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา (ศึกษานิเทศก์) ที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ในประเภทต่าง ๆ โดยมีคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมคัดเลือกรางวัลฯ ดังกล่าว ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือก โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1


ตัดสินผลงาน OBEC AWARDS ปี 2564 : July 25,2022

ลิงค์สำหรับการแชร์

การแข่งขันทักษะภาษาไทย ปีการศึกษา 2565

โพสต์22 ก.ค. 2565 01:20โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 22 ก.ค. 2565 01:20 ]

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางนฤมบ สุภาทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียน ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 ซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขัน จำนวน 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 กิจกรรมการเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  กิจกรรมการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคบันได 6 ขั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  และกิจกรมการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

แข่งขันทักษะภาษาไทย ปี 2565 : July12,2022

ลิงค์สำหรับการแชร์

การอบรมพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)

โพสต์5 ก.ค. 2565 01:41โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 10 ก.ค. 2565 20:28 ]

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ทางระะบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting ให้แก่ข้าราชการครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น โดย นายวิทวินทร์ ประทังคติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะครู ร่วมให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

อบรมพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ‎(CEFR)‎ : July5,2022

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3

โพสต์30 มิ.ย. 2565 06:30โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2565 06:31 ]

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 ของโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง อำเภอเมืองนครพนม จำนวน 2 ราย คือ นางสาวปภัศรา พลแสน วิชาเอกภาษาอังกฤษ และนายจตุรงค์ ลามุงคุณ วิชาเอกคณิตศาสตร์ โดยการประเมินครั้งนี้ได้สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน ได้สะท้อนผลและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และได้ประเมินจากเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยประกอบ พร้อมกับสัมภาษณ์ สอบถาม ครูเพื่อร่วมงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลในการประเมินครั้งนี้ ขอขอบคุณ ดร.อนุสรณ์ แสนเคน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง ประธานกรรมการในการประเมิน และครูผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำให้การประเมินครั้งนี้ลุล่วงด้วยดี

ประเมินครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านดอนแดงเจริญทอง ครั้งที่ 3 ครูปภัศรา พลแสน : June30,2022

ประเมินครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านดอนแดงเจริญทอง ครั้งที่ 3 ครูจตุรงค์ ลามุงคุณ : June30,2022

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมรับชม - รับฟัง รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ผ่านระบบ Video Conference

โพสต์30 มิ.ย. 2565 06:01โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2565 06:01 ]

วันที่ 29 มิถุนายน  2565  เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางนฤมล สุภาทอง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมรับชม - รับฟัง รายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ผ่านระบบ Video Conference พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เพื่อรับทราบการดำเนินงาน นโยบายสำคัญในการบริหารจัดการด้านการศึกษาของสพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. และคณะ เน้นย้ำกิจกรรมการเรียนการสอน on site หรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19 ) อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." : June29,2022

ลิงค์สำหรับการแชร์

1-10 of 1140