ภาพกิจกรรม


อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 หลักสูตร 4

โพสต์16 มิ.ย. 2562 11:39โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 16 มิ.ย. 2562 11:41 ]

วันที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการสะเต็มศึกษาพร้อมคณะทำงาน อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 ซึ่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ดังกล่าว เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยในสังกัด สพฐ. และ สช. ทั่วประเทศอย่างเป็นระบบผ่านเครือข่ายความร่วมมือ และระบบการอบรมทางไกล ซึ่ง สสวท.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรประจำศูนย์อบรมโดยตรง
ขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลโครงการสะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัย หลักสูตร 4

ลิงค์สำหรับการแชร์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ร่วมสะท้อนผลการนิเทศดิดตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา : กิจกรรมการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา

โพสต์16 มิ.ย. 2562 11:18โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 16 มิ.ย. 2562 11:19 ]

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมรับฟังการสะท้อนผลการนิเทศดิดตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา : กิจกรรมการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พร้อมด้วย นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดย นายนิกุล มณีัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำคณะศึกษานิเทศก์ร่วมสะท้อนผลการนิเทศตดิดตามโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุมสะท้อนผลการนิเทศติดตามฯ ครั้งที่ 1

ลิงค์สำหรับการแชร์

นิเทศติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา

โพสต์16 มิ.ย. 2562 11:05โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 16 มิ.ย. 2562 11:05 ]

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-16.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ออกนิเทศติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา การเข้าประเมินตนเองโรงเรียนวิถีถุทธ 29 ประการ ในรอบ 9 เดือน ของโรงเรียน และการสมัครลงทะเบียน และการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบเครือข่ายโรงเรียนในอำเภอต่าง ๆ และนำผลการนิเทศมาสะท้อนผลในที่ประชุมต่อไป ในการนี้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ออกนิเทศติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน และโรงเรียนบ้านหนองดินแดง เครือข่ายคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

นิเทศติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา

ลิงค์สำหรับการแชร์

ออกนิเทศติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา

โพสต์16 มิ.ย. 2562 09:57โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 16 มิ.ย. 2562 09:57 ]

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ออกนิเทศติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา การเข้าประเมินตนเองโรงเรียนวิถีถุทธ 29 ประการ ในรอบ 9 เดือน ของโรงเรียน และการสมัครลงทะเบียน และการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบเครือข่ายโรงเรียนในอำเภอต่าง ๆ และนำผลการนิเทศมาสะท้อนผลในที่ประชุมต่อไป ในการนี้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ออกนิเทศติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม โรงเรียนบ้านนาทราย และโรงเรียนบ้านดอนยานาง เครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

นิเทศติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา : ร.ร.บ้านนาคำโนนขาม ร.ร. บ้านดอนยานาง

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ITA ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 256

โพสต์16 มิ.ย. 2562 04:20โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 16 มิ.ย. 2562 04:20 ]

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานการประชุมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ITA ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในระบบออนไลน์ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และบุคลากรทุกคนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานการบริหารจัดการภาครัฐ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพระเทพวรมุนี สำนังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562

โพสต์16 มิ.ย. 2562 04:10โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 16 มิ.ย. 2562 04:11 ]

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 จึงจัดให้มีการแข่งขันทักษะเพื่อส่งเสริมสมรรถนะความสามารถทางภาษาไทยของครูผู้สอนและนักเรียน ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ในการนี้มีคณะกรรมการที่มีรายชื่อตามคำสั่งเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมพระเทพวรมุนีอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นทีี่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ตัดสินกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ปี 2562

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและให้คำปรึกษาในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562

โพสต์16 มิ.ย. 2562 03:27โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 16 มิ.ย. 2562 03:27 ]

วันที่ 9-10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง และนายณัฐวุฒิ นวลตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและให้คำปรึกษาในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยนางสุภารีย์ โพนเงิน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและให้คำปรึกษาในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 25 เขต ๆ ละ 4 คน ระหว่างวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2562 โดยมีนายจักรพงษ์ วงศ์อ้าย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นผู้แทน สพฐ. และ ปปช. วัตถุประสงค์ในการประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามการใช้งบบูรณาการของ สพท. และรายงานต่อสำนักงาน ป.ป.ช. และเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประเมิน ITA ในรูปแบบของ ITA Online Clinic ณ ห้องประชุมสันตรัตน์ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ลิงค์สำหรับการแชร์
        

อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 หลักสูตร 3

โพสต์15 มิ.ย. 2562 22:49โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2562 22:49 ]

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 ซึ่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ดังกล่าว เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยในสังกัด สพฐ. และ สช. ทั่วประเทศอย่างเป็นระบบผ่านเครือข่ายความร่วมมือ และระบบการอบรมทางไกล ซึ่ง สสวท.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรประจำศูนย์อบรมโดยตรง  
ขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย หลักสูตร 3

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมกิจกรรมวิ่งรวมพลคนรักกีฬามินิมาราธอน Run for The King 2019

โพสต์15 มิ.ย. 2562 11:30โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2562 11:30 ]

วันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 06.00 น. นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมกิจกรรมวิ่งรวมพลคนรักกีฬามินิมาราธอน 2019 "Run for The King" ระยะทาง 10 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นจากลานพญาศรีสัตตนาคราช อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมRun for The King

ลิงค์สำหรับการแชร์

นิเทศติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา

โพสต์15 มิ.ย. 2562 10:06โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2562 10:14 ]

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการจัดการศึกษา ออกนิเทศติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา การเข้าประเมินตนเองโรงเรียนวิถีถุทธ 29 ประการ ในรอบ 9 เดือน ของโรงเรียน และการสมัครลงทะเบียน และการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม และโรงเรียนบ้านดอนยานาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมนิเทศติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา : ร.ร.บ้านนาคำโนนขาม ร.ร. บ้านดอนยานาง

1-10 of 534