ภาพกิจกรรม


ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรพี่เลี้ยง กลุ่มที่ 4 ว่าที่ รอง ผอ.ร.ร.

โพสต์17 ก.ย. 2563 06:16โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 17 ก.ย. 2563 06:17 ]

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผู้อำนวยการหน่วยพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรพี่เลี้ยง กลุ่มที่ 4 ให้กับว่าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 8 ราย ประกอบด้วย 1) นางวิลาวัณย์ เวอร์โก้ 2) นางสุกานดา ใจช่วง 3) นางสาววัชรินพร อ่อนสี 4) นายณรงค์เดช ศรีมามาศ 5) นางสาวชัญญภัทร วัฒนะเหลา 6) นายพลภัทร โสมี 7) นายธงชัย มั่นธรรม และ 8) นายอริยะศิลป์ สุวรรณอำไพ ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรพี่เลี้ยง : 17 กันยายน

ลิงค์สำหรับการแชร์

การเรียนรู้สภาพจริง ร.ร.อนุบาลนครพนม

โพสต์17 ก.ย. 2563 03:53โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 17 ก.ย. 2563 03:55 ]

วันที่ 1ุ6 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ในนามหัวหน้าหน่วยพัฒนาการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้วิทยากรพี่เลี้ยงนำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 28 คน ออกไปเรียนรู้ในสภาพจริง เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เรียนรู้การบริหารจัดการตามสภาพจริงในสถานศึกษา ที่มีนวัตกรรมหรือมีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ และเรียนรู้การบริหารจัดการแนวใหม่ที่ประสบผลสำเร็จจากองค์กร สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์การเรียนรู้ตามสภาพจริงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาในสถานศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม โดยมี นายปรีชา จิรพัทธ์พงศกร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 2 ท่าน และคณะครูให้การต้อนรับ นำเสนอการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดใหญ่ และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

การเรียนรุู้สภาพจริง ร.ร.อนุบาลนครพนม : กันยายน 16

ลิงค์สำหรับการแชร์

การเรียนรู้ในสภาพจริง ร.ร.บ้านหนองหญ้าไซ

โพสต์17 ก.ย. 2563 03:44โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 17 ก.ย. 2563 03:44 ]

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ในนามหัวหน้าหน่วยพัฒนาการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้วิทยากรพี่เลี้ยงนำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 28 คน ออกไปเรียนรู้ในสภาพจริง เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เรียนรู้การบริหารจัดการตามสภาพจริงในสถานศึกษา ที่มีนวัตกรรมหรือมีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ และเรียนรู้การบริหารจัดการแนวใหม่ที่ประสบผลสำเร็จจากองค์กร สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์การเรียนรู้ตามสภาพจริงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ โดยมี นางจันทิรา แก้วบุดดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ และคณะครูให้การต้อนรับ นำเสนอการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

การเรียนรู้สภาพจริง @ ร.ร.บ้านหนองหญ้าไซ : กันยายน 15

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2

โพสต์17 ก.ย. 2563 03:37โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 17 ก.ย. 2563 03:37 ]

วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ออกประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ของ นายูปุรเชษฐ์ วงค์จันทะ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสำราญ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยใช้แบบประเมิน ประเมินใน 2 องค์ประกอบ คือ ด้านการปฏิบัติตน และด้านการปฏิบัติงาน และได้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยประกอบในการประเมินครั้งนี้ พร้อมได้ให้ข้อเสนอแนะ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาไว้ในแบบประเมินเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมิน นายสุรชาติ นนทะแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญ ประธานกรรมการ และนางเสริมสวย ค้าธัญญะ ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.บ้านสำราญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในโรงเรียน ที่ร่วมประเมินและอำนวยความสะดวกให้การประเมินครั้งนี้ลุ่วงด้วยดี

ประเมินครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านสำราญ : กันยายน 14

ลิงค์สำหรับการแชร์

การศึกษาสภาพจริง ร.ร.สุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา)

โพสต์17 ก.ย. 2563 02:32โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 17 ก.ย. 2563 02:32 ]

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ในนามหัวหน้าหน่วยพัฒนาการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้วิทยากรพี่เลี้ยงนำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 28 คน ออกไปเรียนรู้ในสภาพจริง เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เรียนรู้การบริหารจัดการตามสภาพจริงในสถานศึกษา ที่มีนวัตกรรมหรือมีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ และเรียนรู้การบริหารจัดการแนวใหม่ที่ประสบผลสำเร็จจากองค์กร สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์การเรียนรู้ตามสภาพจริงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาในสถานศึกษา ณ โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) โดยมี ดร.พุทธพงษ์ พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) และคณะครูให้การต้อนรับ นำเสนอการบริหารจัดการโรงเรียน รจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ศึกษาดูงาน @ ร.ร.สุนทรวิจิตร : กันยายน 14

ลิงค์สำหรับการแชร์

การศึกษาในสภาพจริง ร.ร.เทศบาล 1 (บ้านหนองแสง)

โพสต์17 ก.ย. 2563 02:25โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 17 ก.ย. 2563 02:26 ]

วันที่ 13 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ในนามหัวหน้าหน่วยพัฒนาการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้วิทยากรพี่เลี้ยงนำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 28 คน ออกไปเรียนรู้ในสภาพจริง เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เรียนรู้การบริหารจัดการตามสภาพจริงในสถานศึกษา ที่มีนวัตกรรมหรือมีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ และเรียนรู้การบริหารจัดการแนวใหม่ที่ประสบผลสำเร็จจากองค์กร สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์การเรียนรู้ตามสภาพจริงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาในสถานศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง) โดยมี นางพรพรรณ วิทยเจียกขจร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูให้การต้อนรับ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ศึกษาดูงาน ร.ร.เทศบาล 1 ‎(หนองแสง)‎

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ผู้บริหาร อ.นาแก และ อ.เรณูนคร

โพสต์14 ก.ย. 2563 10:06โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 14 ก.ย. 2563 10:27 ]

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) กิจกรรมถอดบทเรียน สำหรับครูผู้สอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ กระบวนการคิด มีวินัย มีความซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ ผ่านกิจกรรม บริษัทสร้างการดี 4.0 กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง กิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice ผู้บริหารโรงเรียนและครู โรงเรียนสุจริต กิจกรรมเครือข่าย ป.ป.ช.สพฐ. น้อย/ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน กิจกรรมค่ายเยาวชนไทยหัวใจ STRONG กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ด้านทุจริต สื่อภาพยนตร์สั้น ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการนี้เพื่อเป็นการทบทวนการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริตที่ผ่านมา โดยการแบ่งการอบรม ครูผู้สอน จำนวน 3 รุ่น และผู้บริหารจำนวน 3 รุ่น สำหรับวันนี้เป็นการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอำเภอนาแก และอำเภอเรณูนคร จำนวน 84 คน ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา :ผู้บริหาร อ.นาแก และ อ.เรณูนคร

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมชมพิธีสวนสนามปิดการฝึก ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563

โพสต์14 ก.ย. 2563 09:53โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 14 ก.ย. 2563 09:54 ]

วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ร่วมชมพิธีสวนสนามปิดการฝึก ภาคปกติ ในฐานะผู้ปกครองของนักศึกษาวิชาทหาร นศท.ภูบดินทร์ สาแก้ว ชั้นปีที่ 2 ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ปีการศึกษา 2563


พิธีสวนสนามปิดการฝึก นศท.ภูบดินทร์ : กันยายน 10

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ผู้บริหาร อ.ปลาปาก และ อ.ธาตุพนม

โพสต์14 ก.ย. 2563 09:47โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 14 ก.ย. 2563 10:00 ]

วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้นายนรงค์ เห็นหลอด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) กิจกรรมถอดบทเรียน สำหรับครูผู้สอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ กระบวนการคิด มีวินัย มีความซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ ผ่านกิจกรรม บริษัทสร้างการดี 4.0 กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง กิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice ผู้บริหารโรงเรียนและครู โรงเรียนสุจริต กิจกรรมเครือข่าย ป.ป.ช.สพฐ. น้อย/ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน กิจกรรมค่ายเยาวชนไทยหัวใจ STRONG กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ด้านทุจริต สื่อภาพยนตร์สั้น ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการนี้เพื่อเป็นการทบทวนการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริตที่ผ่านมา โดยการแบ่งการอบรม ครูผู้สอน จำนวน 3 รุ่น และผู้บริหารจำนวน 3 รุ่น สำหรับวันนี้เป็นการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอำเภอปลาปาก และอำเภอธาตุพนมจำนวน 87 คน ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สพป.นครพนม เขต 1
ลิงค์สำหรับการแชร์
        ร.ร.สุจริต อ.นาแก & เรณูนคร

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ผู้บริหาร อ.เมืองนครพนม และ อ.วังยาง

โพสต์13 ก.ย. 2563 05:51โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 14 ก.ย. 2563 09:58 ]

วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) กิจกรรมถอดบทเรียน สำหรับครูผู้สอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ กระบวนการคิด มีวินัย มีความซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ ผ่านกิจกรรม บริษัทสร้างการดี 4.0 กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง กิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice ผู้บริหารโรงเรียนและครู โรงเรียนสุจริต กิจกรรมเครือข่าย ป.ป.ช.สพฐ. น้อย/ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน กิจกรรมค่ายเยาวชนไทยหัวใจ STRONG กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ด้านทุจริต สื่อภาพยนตร์สั้น ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการนี้เพื่อเป็นการทบทวนการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริตที่ผ่านมา โดยการแบ่งการอบรม ครูผู้สอน จำนวน 3 รุ่น และผู้บริหารจำนวน 3 รุ่น สำหรับวันนี้เป็นการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอำเภอเมืองนครพนม และอำเภอวังยาง จำนวน 78 คน ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สพป.นครพนม เขต 1

อบรมผู้บริหาร ร.ร. สุจริต อ.เมือง & วังยาง : 9 กันยายน 2563

ลิงค์สำหรับการแชร์

1-10 of 831