ภาพกิจกรรม

ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.”

โพสต์31 ม.ค. 2566 21:49โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2566 22:11 ]

วันที่  1  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 08.00 น.  นายอภิชัย ทำมาน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  มอบหมายให้  ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  พร้อมด้วย  ผู้อำนวยกลุ่ม, ผอ.หน่วย, คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 5/2566 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมร่วมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1รับชม-รับฟัง รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. : February1, 2023

ลิงค์สำหรับการแชร์

รับชม รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." Jan25,2023

โพสต์25 ม.ค. 2566 00:52โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 26 ม.ค. 2566 21:28 ]

วันที่  25  มกราคม 2566 เวลา 08.00 น.  นายอภิชัย ทำมาน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  พร้อมด้วย ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1,นางสาวภัทรมาศ  ภะวะศิริกุล รอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1, ผู้อำนวยกลุ่ม, ผอ.หน่วย, ศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 4/2566 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการศึกษา  ณ ห้องประชุมร่วมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 

รับชม รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." Jan25,2023

ลิงค์สำหรับการแชร์

ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการในวันหยุด วันอาทิตย์

โพสต์24 ม.ค. 2566 01:25โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 24 ม.ค. 2566 01:26 ]

วันที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 07.00-- -18.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าเวร พร้อมด้วย นางสาวกมลชนก พิมพ์พงษ์ ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการในวันหยุด วันอาทิตย์  มีช่างมาทำสี และทำไฟ ที่กลุ่มสางเสริมการจัดการศึกษา  เหตุการณ์ปกติ


ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามวันหยุดราชการ ‎(วันอาทิตย์)‎ : January 22,2023

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

โพสต์21 ม.ค. 2566 00:45โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2566 00:46 ]

วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ประชุมคณะกรรมการ และอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2566 เพื่อรับทราบ
        - การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 
        - การแต่งตั้งศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2566 (4 ด้าน 9 จุดเน้น)
        - แจ้งระยะเวลาการทดสอบทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565
        - รายงานผลการนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
        - แผนนิเทศกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2566
        โดยมี รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 และศึกษานิเทศก์ ที่เป็นอนุกรรม ก.ต.ป.น. เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านดอนแดงเจริญทอง ครั้งที่ 1

โพสต์11 ม.ค. 2566 21:13โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 11 ม.ค. 2566 21:15 ]

วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกประเิมนการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ของนางสาวปัทมา ผิวหนองอ่าง วิชาเอก วิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง เครือข่ายคำเตย อ.เมืองนครพนม โดยประเมินใน 2 องค์ประกอบ คือ ด้านการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน ซึ่งได้ตรวจสอบเอกสาาร หลักฐาน  ร่องการปฏิบัติงานทั้งสองด้าน พร้อมได้สังเกต สัมภาษณ์ สอบถาม ให้ครอบคลุมทุกรายการประเมิน ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประเมินครั้งนี้ลุล่วงด้วยดีประเมินครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านดอนแดงเจริญทอง ครั้งที่ 1

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือน มกราคม 2566

โพสต์11 ม.ค. 2566 20:22โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 11 ม.ค. 2566 20:26 ]

วันที่ 5 มกราคม  2566  เวลา 09.00 น.  นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  มอบหมายให้  ดร.นฤมล  สุภาทอง  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานการประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานตามนโยบายจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2566  โดยผู้  นางพรรณวดี  มณีรัตน์  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ  ห้องประชุมรวมใจ 1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือน มกราคม 2566


ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference

โพสต์4 ม.ค. 2566 06:39โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 4 ม.ค. 2566 06:39 ]

วันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้  นายทรงศักดิ์ กวานปรัชชา นางนฤมล  สุภาทอง  และนางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม, ผอ.หน่วย, และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมร่วมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 
ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference : January4,2023

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

โพสต์29 ธ.ค. 2565 10:45โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 29 ธ.ค. 2565 10:45 ]

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมบุคลากรทางการศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากการประชวร โดยมีบุคลากรเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 

พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 46/2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference

โพสต์29 ธ.ค. 2565 10:07โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 29 ธ.ค. 2565 11:30 ]

วันที่  28  ธันวาคม  2565 เวลา 08.00 น.  นายอภิชัย ทำมาน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา นาง.นฤมล  สุภาทอง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1,ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และคระศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 46/2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมร่วมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1


รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." : December28,2022

ลิงค์สำหรับการแชร์

นิเทศติดตามการดำเนินการคัดกรอง "ความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาตอนต้น ตามนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้""

โพสต์29 ธ.ค. 2565 09:47โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 29 ธ.ค. 2565 09:50 ]

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกนิเทศติดตามการดำเนินการคัดกรอง "ความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาตอนต้น ตามนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้"" ณ โรงเรียนในสังกัดเครือข่ายคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ใน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ โรงเรียนบ้านหนองดินแดง และโรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน และนิเทศด้วยระบบออนไลน์ของโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง โรงเรียนบ้านคำเตย (คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) โรงเรียนบ้านหนองยาว โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง และโรงเรียนบ้านทุ่งมน ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูที่อำนวยความสะดวกให้การนิเทศครั้งนี้ลุล่วงด้วยดี

นิเทศติดตามการคัดกรองการอ่านและการเขียน ป.1-ป.6 และ ม.1- ม.3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นิเทศติดตามการคัดกรองการอ่านและการเขียน ป.1-ป.6 และ ม.1- ม.3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ลิงค์สำหรับการแชร์

1-10 of 1189