ภาพกิจกรรม


ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โพสต์โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต ]

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายนรงณ์ เห็นหลอด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำบุคคลากรในสังกัด ดำเนินกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต, ร้องเพลงชาติ, สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ภายใต้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งข้อราชการในส่วนที่ได้ดำเนินการในสัปดาห์ที่ผ่านมาและข้อราชการในสัปดาห์นี้ให้ทุกคนได้รับทราบ เป็นประจำทุกวันจันทร์  ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต : 8 มี.ค. 2564

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมรับชม - รับฟัง รายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ผ่านระบบ Video Conference

โพสต์3 มี.ค. 2564 03:01โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 3 มี.ค. 2564 03:01 ]

วันที่ 3 มีนาคม 2564  เวลา 08.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมรับชม - รับฟัง รายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ผ่านระบบ Video Conference พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 /ผอ.กลุ่ม/ศูนย์ฯ/ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบการดำเนินงาน มอบนโยบายสำคัญในการบริหารจัดการด้านการศึกษา ของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ สพฐ. และคณะ ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1


ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." 3 มี.ค. 2564

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โพสต์1 มี.ค. 2564 19:31โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 1 มี.ค. 2564 19:31 ]

วันที่ 1 มี.ค. 2564 เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำบุคคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต,ร้องเพลงชาติ,สวดมนต์ไหว้พระ,กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ภายใต้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งข้อราชการในส่วนที่ได้ดำเนินการในสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ทุกคนได้รับทราบ เป็นประจำทุกวันจันทร์ ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.นครพนม เขต 1
ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต : 1 มี.ค. 2564

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมรับชม - รับฟัง รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ผ่านระบบ Video Conference

โพสต์23 ก.พ. 2564 21:27โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 23 ก.พ. 2564 21:27 ]

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 08.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมรับชม - รับฟัง รายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ."ผ่านระบบ Video Conference พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 /ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ฯ/ศน. และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบการดำเนินงาน นโยบายสำคัญในการบริหารจัดการด้านการศึกษา ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ร่วมรับชม - รับฟัง รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ผ่านระบบ Video Conference : 24 ก.พ. 2564

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดสอบ / ประธานเครือข่าย การดำเนินการจัดสอบทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563

โพสต์23 ก.พ. 2564 21:00โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 23 ก.พ. 2564 21:00 ]

วันที่ 23 กุมภาพันธ์  2564  เวลา 10.30 น. นายอภิชัย  ทำมาน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นางนฤมล สุภาทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดสอบ / ประธานเครือข่าย  การดำเนินการจัดสอบทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ได้แ่ก่ การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (National Test : NT) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET)  และเรื่องอื่น ๆ  เช่น การประกวดนวัตกรรมทางการศึกษา ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดสอบ / ประธานเครือข่าย การประเมิน RT NT และ O-NET ปีการศึกษา 2563

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โพสต์22 ก.พ. 2564 16:23โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 22 ก.พ. 2564 16:23 ]

วันที่ 22 กุมภาพันธ์  2564  เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำบุคคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต,ร้องเพลงชาติ,สวดมนต์ไหว้พระ,กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ภายใต้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งข้อราชการในส่วนที่ได้ดำเนินการในสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ทุกคนได้รับทราบ เป็นประจำทุกวันจันทร์ และเปิดโครงการ "ตู้ปันสุข" ซึ่งกลุ่มนิเทศฯ รับผิดชอบ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต : 22 กุมภาพันธ์ 2564

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)

โพสต์18 ก.พ. 2564 16:46โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 3 มี.ค. 2564 19:37 ]

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยนำผลการวิเคราะห์และวิจัยพัฒนารูปแบบและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และนำผลการวิเคราะห์และวิจัยแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาจากโครงการ TFE (Teams For Education) และโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 มาสรุปหลอมรวมและใช้ในการวางแผนในกรพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนการศึกษา โดยมีหน่วยงานทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในการนี้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมลำน้ำโขง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education : IFTE

ลิงค์สำหรับการแชร์

นิเทศติดตามการจัดสอบออนไลน์ Pre NT ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2563 เครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย

โพสต์17 ก.พ. 2564 16:33โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 17 ก.พ. 2564 16:34 ]

วันที่ 17 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบให้ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ออกนิเทศติดตามการจัดสอบออนไลน์ Pre NT ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2563  ในโรงเรียนสังกัดเครือข่ายที่รับผิดชอบ ในการนี้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกนิเทศติดตามการจัดสอบออนไลน์ Pre NT ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอนยานาง และโรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา)อำเภอเมืองนครพนม ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 2 โรงเรียน และคณะครูทั้งสองโรงเรียนที่อำนวยความสะดวกให้การนิเทศติดตามฯ ครั้งนี้ลุล่วงด้วยดี

นิเทศการทดสอบออนไลน์ Pre NT ครั้งที่ 6/2563 : ร.ร.บ้านดอนยานาง

นิเทศการทดสอบออนไลน์ Pre NT ครั้งที่ 6/2563 : ร.ร.สุนทรวิจิตร ‎(บำรุงวิทยา)‎

ลิงค์สำหรับการแชร์

นิเทศติดตามการจัดสอบออนไลน์ Pre O-NET/NT ครั้งที่ 6/2563

โพสต์16 ก.พ. 2564 02:23โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 16 ก.พ. 2564 02:25 ]

วันที่ 16 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบให้ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ออกนิเทศติดตามการจัดสอบออนไลน์ Pre O-NET/ Pre NT ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2563  ในโรงเรียนสังกัดเครือข่ายที่รับผิดชอบ ในการนี้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกนิเทศติดตามการจัดสอบออนไลน์ Pre O-NET/NT ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดเครือข่ายคำเตย ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน โรงเรียนบ้านหนองดินแดง โรงเรียนบ้านทุ่งมน โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง และโรงเรียนบ้านหนองยาว  อำเภอเมืองนครพนม ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 6 โรงเรียน และคณะครูทั้งสองโรงเรียนที่อำนวยความสะดวกให้การนิเทศติดตามฯ ครั้งนี้ลุล่วงด้วยดีนิเทศการทดสอบออนไลน์ Pre O-NET/NT ครั้งที่ 6/2563 : ร.ร.บ้านดอนแดงเจริญทอง

นิเทศการทดสอบออนไลน์ Pre O-NET/NT ครั้งที่ 6/2563 : ร.ร.บ้านโพนป่าหว้าน

นิเทศการทดสอบออนไลน์ Pre O-NET/NT ครั้งที่ 6/2563 : ร.ร.บ้านหนองดินแดง

นิเทศการทดสอบออนไลน์ Pre O-NET/NT ครั้งที่ 6/2563 : ร.ร.บ้านทุ่งมน

นิเทศการทดสอบออนไลน์ Pre O-NET/NT ครั้งที่ 6/2563 : ร.ร.บ้านวังไฮหนองกุง

นิเทศการทดสอบออนไลน์ Pre O-NET/NT ครั้งที่ 6/2563 : ร.ร.บ้านหนองยาว

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โพสต์15 ก.พ. 2564 04:24โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 15 ก.พ. 2564 04:31 ]

วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2564  เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำบุคคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต,ร้องเพลงชาติ,สวดมนต์ไหว้พระ,กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ภายใต้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งข้อราชการในส่วนที่ได้ดำเนินการในสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ทุกคนได้รับทราบ เป็นประจำทุกวันจันทร์ และเปิดโครงการ "ตู้ปันสุข" ซึ่งกลุ่มนิเทศฯ รับผิดชอบ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต : 15 ก.พ. 2564

ตู้ปันสุข : 15 ก.พ. 2564

ลิงค์สำหรับการแชร์

1-10 of 940