แนวการสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของ สพฐ.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดาวน์โหลด
จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ครูผู้สอนได้ใช้เป็นแนวทางสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีปัญหาด้านการอ่านการเขียน โดยจำแนกเนื้อหาออกเป็น 7 เล่ม ดังนี้ เล่ม 1 พยัญชนะและสระ เล่ม 2 คำที่มีสระลดรูปและเปลี่ยนรูป เล่ม 3 คำที่ไม่มีตัวสะกด และคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา เล่ม 4 คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา เล่ม 5 คำควบกล้ำและคำที่มีอักษรนำ เล่ม 6 คำผันวรรณยุกต์ เล่ม 7 คำที่มีตัวการันต์  14564 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 24 ก.พ. 2559 04:51 Junpen Waentuearong