แบบฝึกการเขียนสะกดคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดาวน์โหลด
แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ครูผู้สอนเกิดความมั่นใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ฝึกฝนการเขียนสะกดคำ อันเป็นพื้นฐานในการอ่านและการเขียน มี 9 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1 การเขียนสะกดคำในมาตราแม่ ก กา ชุดที่ 2 การเขียนสะกดคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา ชุดที่ 3 การเขียนสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ชุดที่ 4 การเขียนสะกดคำควบกล้ำ ชุดที่ 5 การเขียนสะกดคำที่มีอักษรนำ ชุดที่ 6 การเขียนสะกดคำที่มีตัวการันต์ ชุดที่ 7 การเขียนสะกดคำที่ประและไม่ประวิสรรชนีย์ ชุดที่ 8 การเขียนสะกดคำสระลดรูป และสระเปลี่ยนรูป ชุดที่ 9 การเขียนสะกดคำที่มี บรร (ร หัน) และ บัน ในแบบฝึกทักษะแต่ละชุด ประกอบด้วย คำนำ คำชี้แจง สารบัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบฝึกในแต่ละเนื้อหา จำนวน 5 แบบฝึก   6640 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ธ.ค. 2558 05:05 Junpen Waentuearong
Comments