ตัวอย่างการประเมินผลนานาชาติ PISA 2000 Reading


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เอกสารนี้นำเสนอหลักการ กรอบโครงสร้าง ตลอดจนตัวอย่างข้อสอบการอ่าน โดยข้อสอบในแต่ละข้อนั้นระบุลักษณะเฉพาะของข้อสอบและร้อยละของนักเรียนประเทศต่างๆ ในเอเชียที่ตอบถูก ซึ่งเอกสารนี้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ครูนำไปใช้เป็นแนวทางในการวัดและประเมินผลความรู้และทักษะของนักเรียน เพื่อเป็นการเตรียมเยาวชนให้มีคุณภาพและมีศักยภาพในการแข่งขัน ในเศรษฐกิจโลก   2316 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ธ.ค. 2558 04:31 Junpen Waentuearong