เครื่องมือการนิเทศ

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การสร้างเว็บไซต์ ด้วย Google Sites โดยคุณครูวุฒิชัย ไพบูลย์เจริญลาภ โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม  2240 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 6 ต.ค. 2558 05:17 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ประเมิน 4 องค์ประกอบ คือ 1. ด้านการดำเนินงานพื้นฐาน 2. ด้านการบริหารจัดการ 3. ด้านการจัดการเรียนการสอน 4. ด้านภาพความสำเร็จ   219 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 11 เม.ย. 2560 06:19 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
‎เกณฑ์การประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ของศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล ภูมิภาค 11 จะประเมินผลการดำเนินงาน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ด้านปัจจัยพื้นฐานของโรงเรียน (3 ตัวชี้วัด) องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารจัดการ (6 ตัวชี้วัด) องค์ประกอบที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอน (7 ตัวชี้วัด)องค์ประกอบที่ 4 ด้านภาพแห่งความสาเร็จ (5 ตัวชี้วัด) โดยการประเมินเชิงประจักษ์ และการตรวจสอบเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน‎‎  215 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 11 เม.ย. 2560 06:19 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
ċ

ดู
  3 ธ.ค. 2559 17:59 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
ċ

ดู
  29 มี.ค. 2560 10:24 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
ċ

ดู
  3 ธ.ค. 2559 17:59 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เป็นคู่มือบริหารจัดการเวลาเรียนให้กับโรงเรียน ประกอบด้วย 4 ตอน ตอนที่ 1 บทนำ ตอนที่ 2 การขัยเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" สู่การปฏิบัติ ตอนที่ 3 แนวทางการดำเนินงาน และตอนที่ 4 ตัวชี้วัดความสำเร็จ และตัวอย่างกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"   1942 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 19 ต.ค. 2558 03:34 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
คู่มือประเมินสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง)ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางสาหรับคณะกรรมการประเมินนาไปใช้ประเมินสถานศึกษาพอเพียงอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ อีกทั้งเป็นคู่มือสาหรับสถานศึกษานาไปใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนสืบไป   2244 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 4 ธ.ค. 2558 06:39 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
แบบประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2554 - 2556 สำหรับให้โรงเรียนได้ประเมินตนเองเพื่อเตรียมตัวรองรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน  309 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 4 ธ.ค. 2558 06:42 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแบบทดสอบการอ่านตามแนว PISA เกณฑ์การตรวจและการให้คะแนน  673 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 6 ต.ค. 2558 05:23 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เป็นแนวทางให้กับโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 บทนำ ส่วนที่ 2 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่วนที่ 3 ตัวอย่างการจัดกิจกรรม และส่วนที่ 4 รายชื่อหน่วยงาน/องค์กรที่สามารถจัดกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษา   7803 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 19 ต.ค. 2558 03:34 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เป็นแนวทางให้กับโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 บทนำ ส่วนที่ 2 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่วนที่ 3 ตัวอย่างการจัดกิจกรรม และส่วนที่ 4 รายชื่อหน่วยงาน/องค์กรที่สามารถจัดกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษา   2008 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 19 ต.ค. 2558 03:35 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เป็นแนวทางให้กับโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 บทนำ ส่วนที่ 2 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่วนที่ 3 ตัวอย่างการจัดกิจกรรม และส่วนที่ 4 รายชื่อหน่วยงาน/องค์กรที่สามารถจัดกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษา   6812 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 19 ต.ค. 2558 03:37 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2557-2561 เพื่อให้โรงเรียน ใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด และสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาใช้ในการนิเทศ ประเมิน และให้คำแนะนำแก่โรงเรียน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความสอดคล้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน   7913 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ธ.ค. 2558 20:13 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
ċ

ดู
แบบนิเทศติดตามเก็บข้อมูลภาคสนามการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology) ปี 2558 ของ สพฐ. จำนวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย ฉบับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉบับผู้บริหารสถานศึกษา ฉบับครูผู้สอน และฉบับนักเรียน  23 มิ.ย. 2559 08:50 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียน ใน 4 มาตรฐาน 25 ตัวชี้วัด คือ มฐ.1 ด้านการดำเนินงาน (4 ตัวชี้วัด) 2. ด้านการบริหารจัดการ (5 ตัวชี้วัด) 3. ด้านการจัดการเรียนการสอน (9 ตัวชี้วัด) 4. ด้านภาพความสำเร็จ (7 ตัวชี้วัด)‎  652 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 เม.ย. 2560 06:21 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
แบบนิเทศติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology:DLIT) ปี 2558 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับผู้บริหารสถานศึกษา และฉบับครูผู้สอน  2860 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 มิ.ย. 2559 08:56 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2556 จัดทำขึ้นเพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและตรวจสอบการดำเนินงานห้องสมุดของตนเองเพื่อพัฒนาได้ทุกระยะ และสามารถก้าวสู่มาตรฐานที่สูงกว่าเดิมได้หากมีความพร้อม และสำหรับศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้ในการนิเทศ ประเมิน และให้คำแนะนำแก่โรงเรียน เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้หลักของโรงเรียน ด้วยความมุ่งหวังว่าเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับเป็น เครื่องมือในการแสวงหาความรู้สำหรับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และดำรงชีวิตในสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดจนการเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม  7150 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ธ.ค. 2558 20:34 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
จัดทำขึ้นเพื่อให้โรงเรียนในสังกัด สพป.นพ.1 ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของ สพฐ. โดยกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้  1415 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 9 ต.ค. 2558 07:51 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เป็นเอกสารต้นฉบับตามโครงการ การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ของ สพฐ.เพื่อเป็นคู่มือในการรายงานผลการดำเนินงานให้กับโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ  1999 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 6 ต.ค. 2558 05:10 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
ć
ดู ดาวน์โหลด
เป็นไฟล์นำเสนอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology)  3453 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.ย. 2558 01:19 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เป็นคู่มือสำหรับการสร้างข้อสอบ แบบสอบถาม จาก Google Forms โดยคุณครูวารุณี บำรุงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม อ่านแล้วสามารถสร้างเองได้เลย   1400 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.ย. 2558 01:24 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
ć
ดู ดาวน์โหลด
ไฟล์สรุปเกี่ยวกับนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"   2402 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 29 ต.ค. 2558 19:33 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว