เกี่ยวกับเรา


ประวัติ
      นางจันทร์เพ็ญ  แว่นเตื่อรอง  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  อดีตเคยรับผิดชอบกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการศึกษา  ปัจจุบันรับผิดชอบกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  1  
       
การศึกษา
     -  ระดับประถมศึกษาตอนต้น - ปลาย  (ป.1-ป.7) (พ.ศ.2514-2521)  :  ร.ร.สกลนครวันครู  (2501)  อำเภอ              เมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร
     -  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.ศ.1-ม.ศ.3)  (พ.ศ.2521-2524)        :  ร.ร.สกลนครพัฒนศึกษา  อำเภอเมือง          สกลนคร  จังหวัดสกลนคร
     -  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.ศ.4-ม.ศ.5)(ศิลป์-ภาษา)  (พ.ศ.2524-2526) :  ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล                                            อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  
                                 -  ปริญญาตรี  ศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกการประถมศึกษา  (ศษ.บ.) (พ.ศ.2526-2529)   :  มหาวิทยาลัย                                           ขอนแก่น  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  (ED.15 : KKU.19)
                                  -  ปริญญาโท  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการประถมศึกษา  (ศษ.ม.) (พ.ศ.2535-2538)  :  มหาวิทยาลัย                                        ขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

ประวัติการทำงาน
     -  เริ่มเข้ารับราชการครู  ในตำแหน่ง  อาจารย์ 1 ระดับ 3  ขั้น 2,765 บาท  เมื่อวันที่  16  ธันวาคม  พ.ศ.2530
     -  อาจารย์  1  ระดับ  3  โรงเรียนบ้านโพนทา  สปอ.ปลาปาก  สปจ.นครพนม
     -  อาจารย์  2  ระดับ  5  โรงเรียนบ้านโพนสวางนางิ้ววิทยา  สปอ.ปลาปาก  สปจ.นครพนม
     -  อาจารย์  2  ระดับ  5  โรงเรียนบ้านนาฮุม (ร.ร.นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี)  สปอ.นาแก  สปจ.นครพนม
     -  ศึกษานิเทศก์  ระดับ  5,6  สำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอวังยาง  สปจ.นครพนม
     -  ศึกษานิเทศก์  ระดับ  6  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม
     -  ศึกษานิเทศก์  ระดับ  7  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม  เขต  1
     -  ศึกษานิเทศก์วิทยฐานะชำนาญการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  1
     -  ศึกษานิเทศก์วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  1
     -  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
     -  5 มิถุนายน 2560 - 6 สิงหาคม 2560  ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
     -  7 สิงหาคม 2560 - 16 ตุลาคม 2560 กลับมาปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
     -  17 ตุลาคม 2560  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือให้ตรวจสอบบุคคลที่มีชื่อได้รับการเกลี่ยอัตรากำลัง รอบที่ 2 ในการรองรับการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค/สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในการนี้ ข้าพเจ้ามีรายชื่อในการเกลี่ยอัตรากำลังรอบที่ 2 ไปปฏิบัติงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม 
    -  19 ตุลาคม 2560 บันทึกขอระงับการเกลี่ยอัตรากำลังไปปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม และขอปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 (สังกัดเดิม) ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา
 
รางวัลของการทำงาน         :   หนึ่งแสนครูดี ปี 2558