วิถีสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วิถีสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที­่ 21 จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และค­ุณภาพเยาวชน ซึ่ง ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัด­การความรู้เพื่อสังคม และนพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เลขาธิการมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ ได้ให้ทัศนะถึงการเรียนรู้ของเด็กในยุคนี้­อย่างน่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง