โรงเรียนประชารัฐ เพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนใหม่

วิดีโอ YouTube


        กระทรวงศึกษาธิการ  มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำโรงเรียนประชารัฐ  และจัดทำบันทึกข้อตกลงสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐาน  และการพัฒนาผู้นำระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษาของประเทศไทย  โดยมุ่งเน้นการประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศ  ครอบคลุมใน  ๖  ประเด็น  ได้แก่  ๑)  หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  ๒)  การผลิตและพัฒนาครู  ๓)การผลิตพัฒนากำลังคนและงานวิจัย  ๔)  การบริหารจัดการ  ๕)  การประเมินและพัฒนามาตรฐานการศึกษา  ๖)  ICT  เพื่อการศึกษา  โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐจึงเป็นโรงเรียนต้นแบบ  ที่มาจากโรงเรียนทุกตำบลในประเทศไทย  ตำบลละ  ๑  โรงเรียน  รวมทั้งสิ้น  ๗,๔๒๔  โรงเรียน