ประกาศผลการคัดเลือก ครูดีไม่มีอบายมุข ปืที่11 ปีการศึกษา 2564

โพสต์15 ส.ค. 2565 07:43โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 15 ส.ค. 2565 07:44 ]
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง....ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสํานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและภาคี เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564 เพื่อเชิญชวนให้บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ที่ประพฤติปฏิบัติตนใน การดําเนินชีวิตปราศจากอบายมุข ส่งใบสมัครและผลงานเกี่ยวกับการร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยในห้วงวิกฤตการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ปลอดจากอบายมุข ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดการแพร่ ระบาดรุนแรง รวมถึงสร้างแนวทางวิถีใหม่ที่สามารถรับมือกับการแพร่ระบาดได้ด้วยวิถีของความเป็นครู ลงสู่ ศิษย์ ครอบครัว คนรอบข้างและชุมชน เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือก โดยรางวัลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) โล่ประกาศเกียรติคุณ 2) เกียรติบัตร นั้น 
        ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดําเนินการพิจารณาคัดเลือก ผลงาน “ครูดีไม่มีอบายมุข” (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564 เสร็จสิ้นแล้ว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงขอแจ้งผลการคัดเลือกฯ ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานฯ ที่ส่งมาด้วย คลิกอ่านรายละเอียด....