ประชุมคณะกรรมการการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบทางไกล

โพสต์15 ส.ค. 2565 07:16โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 15 ส.ค. 2565 07:17 ]
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ บ้ านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีฯ)..... ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํารวจข้อมูลข้าราชการครูที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning และได้จัดทําโครงการ ขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วย กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การวัดประเมินผลสู่สมรรถนะ ของผู้เรียน และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อนําไปสู่การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในสังกัด นั้น 
        ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบทางไกล ให้กับข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก Active Learning และผู้ที่สนใจในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม ๒2565 เวลา 08.30 -16.30 น. ผ่านระบบทางไกล และจะประชุมจะประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 2 และชุดที่ 5 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม เวลา 08.30-16.30 น.ให้โรงเรียนแจ้งบุคลากรของท่านปฏิบัติหน้าที่ ตามวัน เวลา สถานที่ที่กําหนด คลิกอ่านรายละเอียด....