ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ "การส่งเสริมการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

โพสต์31 ม.ค. 2566 00:07โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2566 00:10 ]
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน......  ด้วย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ได้ดําเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และได้มีการรายงานผลการทดสอบ (O-NET) ระดับรายบุคคล ระดับ โรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับศึกษาธิการจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาคและระดับประเทศ เพื่อให้นําผลการ ทดสอบ O-NET ไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา สทศ. จึงได้จัดทําโครงการการส่งเสริมการนํา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน นั้น  
        ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว โดยสามารถตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ของ สทศ.  http://utilizationonet.niets.or.th หรือ QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่  31 มีนาคม 2566 ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ คลิกอ่านรายละเอียด.....