ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ในรูปแบบภาพยนตร์สั้น ห้วข้อ วัฒนธรรมสร้างสรรค์ สรรค์สร้างสังคมไทย

โพสต์16 ส.ค. 2565 06:25โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 16 ส.ค. 2565 06:25 ]
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง....ด้วย สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กําหนดจัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ใน รูปแบบภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "วัฒนธรรมสร้างสรรค์ สรรค์สร้างสังคมไทย " ขึ้นเพื่อเป็นการรณรงค์ เสริมสร้าง ค่านิยมจิตสํานึก และวิถีชีวิตที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมไทย รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่สื่อ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่เสริมสร้างจิตสํานึก ค่านิยม และวิถีชีวิตที่ดีงาม 
        สํานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนในสังกัด ประสัมพันธ์ให้กับ บุคลากร และนักเรียน ในโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้า ระวังทางวัฒนธรรม สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ถนนอภิบาลบัญชา ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ตั้งแต่บัดนี้ - 25 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น. คลิกอ่านรายละเอียด..