เผยแพร่เอกสารการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ

โพสต์20 ม.ค. 2565 21:00โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2565 21:01 ]
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง....ตามที่ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดําเนินการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษา ของชาติ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ในการนํามาตรฐานการศึกษา ของชาติสู่การปฏิบัติด้วยรูปแบบและวิธีที่หลากหลาย ตลอดจนการบูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องโดยสํานักงานฯ ได้ดําเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารและการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งผลต่อการนํามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการดําเนินการวิจัยและพัฒนากรอบ สมรรถนะหลักของผู้เรียนสําหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการขับเคลื่อนการนํากรอบสมรรถนะหลัก ของผู้เรียนสําหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ ซึ่งการดําเนินงานดังกล่าวจะช่วยพัฒนาคุณภาพ ของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ด้าน ได้แก่ การเป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ พลเมืองที่เข้มแข็งตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 อันจะเป็นกําลังสําคัญในการ พัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า นั้น 
        ในการนี้ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้รวบรวม เรียบเรียงผลการดําเนินงานดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารผลการดําเนินงาน จํานวน 7 เรื่อง ได้แก่ 
        1. เอกสาร OKRs กับการพัฒนาโรงเรียน 2. เอกสาร นวัตกรรมการบริหารการจัดการสถานศึกษาในการนํามาตรฐานการศึกษาของชาติ 
สู่การปฏิบัติ : กรณีตัวอย่างโรงเรียนบ้านไสไทย 3. เอกสาร นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในการนํามาตรฐานการศึกษาของชาติ 
สู่การปฏิบัติ : กรณีตัวอย่างโรงเรียนบ้านสมานมิตร 4. เอกสาร นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE) ตามมาตรฐาน 
การศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 5. เอกสาร กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6. เอกสาร คู่มือ การนํากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 7. เอกสาร แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ พร้อมนี้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารจากเว็บไซต์สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และสามารถดาวน์ โหลดเอกสารวิชาการ สํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ ได้จาก QR Code ที่ปรากฏด้านล่างนี้ คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...