แนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

โพสต์18 ม.ค. 2565 21:20โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2565 21:20 ]
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ....ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพ ผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาดําเนินการการจัดสอบ โดยได้บริการไฟล์ต้นฉบับและ เครื่องมือในการประเมินคุณภาพผู้เรียนดังกล่าว นั้น 
        ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงได้ส่งแนวทางการประเมิน ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 สําหรับสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานและเตรียมความ พร้อมในการบริหารการสอบต่อไป รายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมนี้ คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.....