กิจกรรมศึกษาดูงานของหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 7

โพสต์9 ม.ค. 2565 19:27โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2565 19:27 ]
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านศรีธน ..ด้วย สถาบันพระปกเกล้ากําหนดให้มีการศึกษาดูงานของผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 7 จํานวน 40 คน ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2565 ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง 
        สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงขอแจ้งให้ท่านซึ่งเป็นผู้เข้ารับการ อบรมตามหลักสูตรดังกล่าว ได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานของหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สําหรับ ผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ ๗ ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2565 ณ จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดระยอง รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...