ขอเปลี่ยนวันปประชุมคณะวิทยากรเชิงปฏิบัติการโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์ย้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัยขั้นพื้นฐาน ขั้นที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โพสต์15 ส.ค. 2565 07:31โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 15 ส.ค. 2565 07:32 ]
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ บ้านผึ้ง ธารน้ําใจ บ้านน้ําก่ำ (สิทธิผลนุกูล) บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุณีอุปถัมภ์) ศรีโพนทองวิทยา ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) ....
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษานครพนม เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ขั้นพื้นฐาน (ขั้นที่ 1) ปีการศึกษา 2564 สําหรับทดแทนข้าราชการครู ผู้เกษียณอายุราชการ หรือไปสอนในชั้นอื่นหรือย้ายโรงเรียนไปสอนที่อื่น ในเรื่อง น้ํา และ อากาศ จึงจะจัด ดําเนินการอบรม เชิงปฏิบัติการในกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม เดิม จะประชุมวิทยากร ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เปลี่ยนเป็นวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม นั้น 
        ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เห็นว่าข้าราชการครู ในสังกัดของท่านมีความรู้ความสามารถจึงขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนแจ้งผู้ที่มีรายชื่อตามคําสั่งสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ตามวัน เวลา สถานที่ที่กําหนด คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...