ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โพสต์18 ม.ค. 2565 21:08โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2565 21:13 ]
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด...ด้วย สํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการเผยแพร่พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online ประกอบด้วย หลักสูตร Online ตามรอยพ่อ และ หลักสูตร Online เกษตรลงมือทํา โดยเปิดโอกาสให้สถานศึกษาทั่วประเทศ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่ วันนี้ - 30 มิถุนายน 2565 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นั้น 
        ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้เล็งเห็นความสําคัญ ของการดําเนินกิจกรรมดังกล่าว จึงประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนแจ้งครูและนักเรียน สมัครเข้าร่วมกิจกรรมและ นํากิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Online รายละเอียดดังแนบ คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...