ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดบรรยายธรรม และการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ระดับจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) จังหวัดนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2566

โพสต์31 ม.ค. 2566 01:06โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2566 01:07 ]
เรียน ผู้อําานวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง..... ตามที่ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กําหนดจัดประกวดบรรยายธรรม ประจําปี พ.ศ. 2566 โดยมีนโยบาย “นํากิจกรรมทางศาสนาสู่เยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทุกช่วงวัย มุ่งให้เด็ก และเยาวชนเป็นคนดี คนเก่ง คนมีความสุข” โดยโรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวดระดับประเทศ จะได้รับโล่รางวัล พระราชทาน ในงานกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจําปี พ.ศ. 2566 โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมได้แจ้งประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนสถานศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช.) สมัครเข้าร่วมการประกวดบรรยายธรรม ประจําปี พ.ศ. 2566 และการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ระดับจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) จังหวัดนครพนม ซึ่งจังหวัดนครพนมได้กําหนดให้จัดการประกวดบรรยายธรรม ประจําปี พ.ศ. 2566 และการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ระดับจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) จังหวัดนครพนม ประจําปี พ.ศ. 2566 ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
        ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ขอแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัด ที่ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดบรรยายธรรมฯ และการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระ รัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจําปี 2566 ระดับจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) จังหวัดนครพนม ได้เข้าร่วมการประกวดฯ ดังกล่าว ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดมหาธาตุ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย คลิกอ่านรายละเอียด....