ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน สพฐ. ติดอาวุธความรู้ให้เด็กไทยทุกคนอ่านออกเขียนได้ เพื่อแก่ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน Learning Loss ผ่านสื่อพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทย

โพสต์15 ส.ค. 2565 07:56โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 15 ส.ค. 2565 07:56 ]
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด...ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดําเนินงานโครงการพัฒนาแบบฝึก ซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียน ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ส่งผลให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาทั่วประเทศต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบที่เหมาะสม กับบริบทพื้นที่ ซึ่งจะต้องได้รับการดูแลและเติมเต็มให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ ได้จัดทํา 1) ชุดแบบฝึก ซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประกอบด้วย แบบวินิจฉัยความสามารถในการอ่านและการเขียนของผู้เรียน และแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียน ภาษาไทย จํานวน 57 เรื่อง บรรจุอยู่ในหนังสือ 9 เล่ม เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน พร้อมนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดจัดพิธีเปิดงาน “สพฐ. ติดอาวุธความรู้ ให้เด็กไทยทุกคนอ่านออกเขียนได้” เพื่อชี้แจงและเผยแพร่แนวทางการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นั้น 
        ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งครู บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดงานฯ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น.ผ่านการประชุมทางไกลด้วยวีดิทัศน์ (Cisco Webex) และถ่ายทอดสดทาง OBEC Channel YouTube และ Facebook สถาบันภาษาไทย รายละเอียดดังแนบ คลิกอ่านรายละเอียด....