ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ

โพสต์13 ม.ค. 2565 07:18โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 13 ม.ค. 2565 07:18 ]
เรียน ผู้อํานวยการสถานศึกษาในสังกัด...ด้วยสํานักงานรับรองมาตรฐานรับประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) กําหนดจัด “โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์จําเป็นและเร่งด่วน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้กับ กลุ่มเป้าหมายสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. และหน่วยงานต้นสังกัดที่กํากับดูแลสถานศึกษา นั้น 
ในการนี้ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีโอกาสได้รับความรู้และเข้าถึง ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างทั่วถึง และลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ จึงประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมรับชมการบรรยาย หัวข้อ “กรอบแนวทางรูปแบบและวิธีการประกันคุณภาพ ภายนอกภายใต้สถานการณ์ (COVID-19)” โดย ดร.นันทนา หงวนตัด (รักษาการผู้อํานวยการ สมศ.) ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.30 น. ผ่านสื่อออนไลน์ www.facebook.com/onesqa โดยสถานศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อดังสิ่งที่ส่งมาด้วย (QR Code 1) สามารถลงทะเบียนตอบรับได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/3JNOTO๐ หรือสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code 2) ตามที่ปรากฏท้ายหนังสือ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าวโดยทั่วถึงกัน คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...