การสนับสนุนงานมูลฐานและแนวทางการจัดทำคำของงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมงบปีประมาณ พ.ศ. 2567

โพสต์9 ส.ค. 2565 22:48โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2565 22:49 ]
เรียน ผู้อํานวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง...ด้วย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ชี้แจงนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เป้าหมายการสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) และแนวทางการจัดทําคําของงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นแนวทางให้แก่หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สามารถยื่นคําของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยยื่นคําของบประมาณผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIS) ได้ที่เว็บไซต์ www.nris.go.th 
        ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ขอประชาสัมพันธ์การยื่น คําของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปยังสถานศึกษาและข้าราชการในสังกัด ทั้งนี้ สามารถยื่นคําขอ งบประมาณผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIS) ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคมถึง วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 สามารถศึกษาข้อมูลและดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่ เว็บไซต์ WWW.nris.go.th  คลิกอ่านรายละเอียด.....