การประชุมปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก เพืี่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่ผลลัพธ์ PA

โพสต์14 ส.ค. 2565 08:44โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 15 ส.ค. 2565 07:19 ]
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนรายชื่อดังแนบ ....สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ได้กําหนดจัดประชุมปฏิบัติการ “การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่ผลลัพธ์ PA (The development of innovation in learning management a proactive competency-based to optimize learning management to PA outcomes.) ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาจังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และการสนับสนุนการพัฒนาการบริหารและการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาการนิเทศ ติดตาม และ ประเมินผล ในการบริหารจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 แบบบูรณาการสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับ จังหวัด ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ ห้องวิวแม่น้ําโขง โรงแรมฟอร์จูนวิวโขง อําเภอเมืองนครพนม จังหวัด นครพนม, นั้น 
        ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งบุคลากรที่มี รายชื่อดังแนบ ดังนี้ 
        1. แจ้งวิทยากรและคณะทํางานในสังกัดของท่าน ตามประกาศสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม รายละเอียดหนังสือที่ส่งมาด้วย 1 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการตามกําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยเบิก ค่าชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิงจากงบประมาณโครงการ 
        2. แจ้งบุคลากรในสังกัดที่สมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดย สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประชุมปฏิบัติการ ค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม ส่วนค่าพาหนะขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ เบิกจากต้นสังกัด คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...