การประชุมปฏิบัติการจัดทำตัวชี้วัดามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

โพสต์31 ม.ค. 2566 22:37โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2566 22:37 ]
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านผึ้ง...... ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดจัดการประชุมปฏิบัติการจัดทํา ตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรม แกรนด์ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 5 กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. จัดทําตัวชี้วัดตามเป้าหมายที่ ยั่งยืน ด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 2. วิเคราะห์จัดทําคู่มือ เกณฑ์การพิจารณา (Scoring Rubrics) ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง 17 เป้าหมาย มุ่งเน้นการพัฒนาที่ครอบคลุม ทั่วถึง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับ บริบทกับพื้นที่และมีความยั่งยืน 
        ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งท่าน เข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลาและสถานที่ที่กําหนดดังกล่าว โดยถือเป็นการไปปฏิบัติราชการและดําเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในการ เดินทางตามที่ได้รับจัดสรร พร้อมทั้งรายงานผลการเข้าร่วมประชุมต่อผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1 ทราบ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมในครั้งนี้ คลิกอ่านรายละเอียด...