การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (Learning Design) สู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์

โพสต์30 ม.ค. 2566 06:43โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2566 06:44 ]
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง... ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา นวัตกรรมการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (Learning Design) สู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) ขึ้นรูป การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (Learning Design) สู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่าง สร้างสรรค์ 2) จัดทําแนวทางการพัฒนาครูนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (Learning Designer) 3) พัฒนาระบบ และกลไกขับเคลื่อนชุมชนนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning Community) ที่ตอบสนองบริบทและสมรรถนะผู้เรียน และ 4) ยกร่างคู่มือการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (Learning Design) สู่การพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์นั้น 
        ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งบุคลากร คือ นางสาวจีระวัฒน์ หน่อแก้ว ตําแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพื่อเป็นคณะทํางานและเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย คลิกอ่านรายละเอียด....