แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565

โพสต์16 ส.ค. 2565 06:33โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 16 ส.ค. 2565 20:36 ]
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนรายชื่อดังแนบ...ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการ ดําเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ในปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุ/สื่ออุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต/โครงการ ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรม จัดการศึกษาประถมศึกษา สําหรับโรงเรียนปกติ รหัสงบประมาณ 20004360002002000000 รหัสกิจกรรมหลัก 20004650516400000 รหัสแหล่งของเงิน 65112xx รหัสผูกพัน 50000 บง.181 นั้น 
        ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งจัดสรรจัดสรร งบประมาณ ให้โรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ในปีการศึกษา 2565 จํานวน 20 โรงเรียน รายละเอียดที่ส่งมาด้วย 1 โรงเรียน ๆ ละ 3,000 บาท เพื่อซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย 2 พร้อมเป็นไปตามเนื้อหากิจกรรมในโครงการบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 คลิกอ่านรายละเอียด.....