การขยายผลการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสวค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร

โพสต์14 ส.ค. 2565 08:18โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 14 ส.ค. 2565 08:18 ]
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรงในสังกัด.... ตามที่ กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดพิจารณา ขยายผลการดําเนินโครงการสารานุกรม ไทยสําหรับเยาวชนฯ โดยให้พิจารณาประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสําหรับ เยาวชนฯ ในโอกาสที่เหมาะสม รวมทั้งเชิญชวนให้ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการขยายผล การดําเนินงานของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับ พระราชดําริ พระราชดํารัส ความเป็นมา คุณค่าของสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ พร้อมทั้งจัดกิจกรรม เสริมสร้างวินัยรักการอ่าน เพื่อให้เยาวชนไทยตลอดจนประชาชนทั่วไปได้นําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม ซึ่งจังหวัดนครพนมได้แจ้งให้สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม รายงานการดําเนินการขยายผลดําเนินงานของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ให้จังหวัดทราบ นั้น 
        ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนที่ได้รับ สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ เล่ม 42 ไปแล้ว รายงานผลการดําเนินงานการขยายผลการดําเนินงานส่งให้ จังหวัดทราบทาง ID : Fun130434 ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ตามแบบรายงาน รายละเอียดดังแนบ คลิกอ่านรายละเอียด