การขยายผลการใช้ชุดฝึกปฏิบัติการใช้แนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน ที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ด้วยระบบออนไลน์

โพสต์30 ม.ค. 2566 06:55โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2566 06:56 ]
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง...ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดที่สนใจ เข้าร่วมการขยายผลชุดฝึกปฏิบัติการใช้แนวทางการปฏิรูป การเรียนรู้เพื่อการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน ที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ด้วยระบบออนไลน์ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 
        ในการนี้ เพื่อให้การขยายผลชุดฝึกดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตามที่กําหนดไว้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่สนใจ สามารถเข้าใช้งานชุดฝึกปฏิบัติการใช้แนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน ที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านระบบ คลังสารสนเทศการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน ออนไลน์ โดยศึกษาจากคู่มือการใช้งาน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วม ใช้งานชุดฝึกดังกล่าว จะได้รับวุฒิบัตรจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 (แนบหลักฐานการสมัครเข้าร่วมใช้งานชุดฝึกและสรุปประเด็นสําคัญ ส่งผลงานผ่าน google form ที่แจ้ง ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จะสรุปการส่งผลงานเพื่อมอบวุฒิบัตร ครั้งที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และครั้งที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม 2566) รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย คลิกอ่านรายละเอียด....