การกำกับนิเทศติดตามการพัฒนาผลงานเพื่อรับการคัดเลือกรางวัล การขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 สู่การปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2565 และปฏิทินการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2565

โพสต์9 ส.ค. 2565 23:05โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2565 23:09 ]
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ...ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้กําหนดจัดกิจกรรมประกวดผลงานเพื่อรับการคัดเลือกรางวัล “การขับเคลื่อนนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 สู่การปฏิบัติ” ประจําปีการศึกษา 2565 และได้เปิดรับสมัครบุคลากรที่สนใจส่ง ผลงานเข้าประกวดผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน ถึง 8 กรกฎาคม2565  ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 
        บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกผลงานฯ ดังรายละเอียดที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมกําหนดการดําเนินการ ประกวดผลงานฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จึงขอให้ทางโรงเรียนได้แจ้งบุคลากรที่เป็นผู้สมัครส่งผลงาน ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามห้วงเวลาที่กําหนด คลิกอ่านรายละเอียด..