การจัดสรรโอนเงินงบประมาณในการดำเนินโครงการการจัดจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

โพสต์14 ส.ค. 2565 08:13โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 14 ส.ค. 2565 08:13 ]
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร (บํารุงวิทยา).....ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดําเนินโครงการการจัดการศึกษาขั้น พื้นฐานโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561มีโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมาย จํานวน 10 จังหวัด แยกเป็นโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 14 เขต จํานวน 24 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 10 เขต จํานวน 23 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 24 เขตพื้นที่ 47 โรงเรียน เพื่อให้การดําเนินโครงการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ 2565 จุดเน้นด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ เน้นสมรรถนะและการจัดทํากรอบหลักสูตรให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน จึงจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียน ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อดําเนินกิจกรรมการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจ อาชีพ ภาษา สังคม และวัฒนธรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทํางาน และการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน โดยศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานโครงการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษร่วมบริหารวิชาการกับโรงเรียน นั้น 
        ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงขอแจ้งให้โรงเรียน สุนทรวิจิตร (บํารุงวิทยา) ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 20,500 บาท ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งหลักการ จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ โดยคํานึงถึงประโยชน์งานทางราชการเป็นสําคัญ ทั้งนี้ เมื่อได้/ดําเนินงานตามโครงการดังกล่าวแล้ว ขอให้โรงเรียนรายงานผลการดําเนินงาน มายังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ในรูปแบบเอกสารและไฟล์ Word ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Suwipa.akaesdc.go.th ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2566 เพื่อจะนําส่งให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานต่อไป คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...