เชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

โพสต์9 ม.ค. 2565 20:01โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2565 20:02 ]
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนดังรายชื่อที่แนบ...ตามที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้อนุมัติโครงการ การพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (COVID-19) โดยการรวบรวมคลังข้อสอบ และพัฒนา ข้อสอบเตรียมความพร้อมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (ระดับเขตพื้นที่) ประจําปี พ.ศ. 2565 พร้อมจัดทําเป็นข้อสอบออนไลน์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นั้น 
            ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการรวบรวมคลังข้อสอบ และพัฒนาข้อสอบเตรียม ความพร้อมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ระดับเขตพื้นที่) ประจําปี พ.ศ. 2565 และได้จัดทํา Website เรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปผลดําเนินการดังกล่าว ในวันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 1 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...