เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจร่างมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ...ระดับประถมปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ

โพสต์14 ส.ค. 2565 08:25โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 14 ส.ค. 2565 08:27 ]
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก อุ่มเหม้าวิทยาคาร และบ้านหนองสะโนนสมบูรณ์ ...ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยก ร่างมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ...ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้น พื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ไปแล้วนั้น 
        ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอเชิญ นางมลิวัลย์ ตูมสี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก นางนพมาศ ทองวิทยาพร ผู้อํานวยการโรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร และนายณัฐวุฒิ สุผาวัน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ ซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจร่างมาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โอนจัดสรรเงินงบประมาณ จํานวน 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมดังกล่าว คลิกอ่านรายละเอียด....