แจ้งขอขยายเวลางดการเรียนการสอนแบบปกติ (On Site) ในสถานศึกษาทุกแห่ง ในจังหวัดนครพนม

โพสต์13 ม.ค. 2565 07:26โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 13 ม.ค. 2565 07:26 ]
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด...ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ออกประกาศสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของบุคลากรในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ 18) ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความห่วงใยในความปลอดภัยของ นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ภายหลังช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กําชับเน้นย้ําสถานศึกษาในสังกัดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัด นั้น 
        จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ในคราวการประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) เห็นว่ายังมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ยังเพิ่มขึ้น เสี่ยงต่อการติดเชื้อกับนักเรียนในสถานศึกษา มีมติงดการเรียนการสอนแบบปกติ (on-site) จากเดิม ตั้งแต่วันที่ 5 - 15 มกราคม 2565 ขยายจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบ On-line/ On-air/ On-demand/ On-hand และแบบผสมผสาน ทั้งนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ขอความร่วมมือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งดเดินทางไป พื้นที่เสี่ยงโดยไม่จําเป็น และให้ดําเนินการตามมาตรการของจังหวัดนครพนม โคยเคร่งครัด 
        ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้ง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติตามแนวทางการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) หลังเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 อย่างเคร่งครัด คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...