หนังสือราชการกลุ่มนิเทศฯ ปี 2565

การประชุมปฏิบัติการจัดทำตัวชี้วัดามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

โพสต์31 ม.ค. 2566 22:37โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2566 22:37 ]

เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านผึ้ง...... ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดจัดการประชุมปฏิบัติการจัดทํา ตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรม แกรนด์ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 5 กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. จัดทําตัวชี้วัดตามเป้าหมายที่ ยั่งยืน ด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 2. วิเคราะห์จัดทําคู่มือ เกณฑ์การพิจารณา (Scoring Rubrics) ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง 17 เป้าหมาย มุ่งเน้นการพัฒนาที่ครอบคลุม ทั่วถึง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับ บริบทกับพื้นที่และมีความยั่งยืน 
        ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งท่าน เข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลาและสถานที่ที่กําหนดดังกล่าว โดยถือเป็นการไปปฏิบัติราชการและดําเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในการ เดินทางตามที่ได้รับจัดสรร พร้อมทั้งรายงานผลการเข้าร่วมประชุมต่อผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1 ทราบ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมในครั้งนี้ คลิกอ่านรายละเอียด...

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดบรรยายธรรม และการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ระดับจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) จังหวัดนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2566

โพสต์31 ม.ค. 2566 01:06โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2566 01:07 ]

เรียน ผู้อําานวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง..... ตามที่ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กําหนดจัดประกวดบรรยายธรรม ประจําปี พ.ศ. 2566 โดยมีนโยบาย “นํากิจกรรมทางศาสนาสู่เยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทุกช่วงวัย มุ่งให้เด็ก และเยาวชนเป็นคนดี คนเก่ง คนมีความสุข” โดยโรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวดระดับประเทศ จะได้รับโล่รางวัล พระราชทาน ในงานกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจําปี พ.ศ. 2566 โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมได้แจ้งประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนสถานศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช.) สมัครเข้าร่วมการประกวดบรรยายธรรม ประจําปี พ.ศ. 2566 และการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ระดับจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) จังหวัดนครพนม ซึ่งจังหวัดนครพนมได้กําหนดให้จัดการประกวดบรรยายธรรม ประจําปี พ.ศ. 2566 และการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ระดับจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) จังหวัดนครพนม ประจําปี พ.ศ. 2566 ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
        ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ขอแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัด ที่ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดบรรยายธรรมฯ และการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระ รัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจําปี 2566 ระดับจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) จังหวัดนครพนม ได้เข้าร่วมการประกวดฯ ดังกล่าว ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดมหาธาตุ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย คลิกอ่านรายละเอียด....

ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ "การส่งเสริมการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

โพสต์31 ม.ค. 2566 00:07โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2566 00:10 ]

เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน......  ด้วย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ได้ดําเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และได้มีการรายงานผลการทดสอบ (O-NET) ระดับรายบุคคล ระดับ โรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับศึกษาธิการจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาคและระดับประเทศ เพื่อให้นําผลการ ทดสอบ O-NET ไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา สทศ. จึงได้จัดทําโครงการการส่งเสริมการนํา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน นั้น  
        ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว โดยสามารถตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ของ สทศ.  http://utilizationonet.niets.or.th หรือ QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่  31 มีนาคม 2566 ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ คลิกอ่านรายละเอียด.....

การขยายผลการใช้ชุดฝึกปฏิบัติการใช้แนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน ที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ด้วยระบบออนไลน์

โพสต์30 ม.ค. 2566 06:55โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2566 06:56 ]

เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง...ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดที่สนใจ เข้าร่วมการขยายผลชุดฝึกปฏิบัติการใช้แนวทางการปฏิรูป การเรียนรู้เพื่อการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน ที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ด้วยระบบออนไลน์ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 
        ในการนี้ เพื่อให้การขยายผลชุดฝึกดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตามที่กําหนดไว้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่สนใจ สามารถเข้าใช้งานชุดฝึกปฏิบัติการใช้แนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน ที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านระบบ คลังสารสนเทศการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน ออนไลน์ โดยศึกษาจากคู่มือการใช้งาน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วม ใช้งานชุดฝึกดังกล่าว จะได้รับวุฒิบัตรจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 (แนบหลักฐานการสมัครเข้าร่วมใช้งานชุดฝึกและสรุปประเด็นสําคัญ ส่งผลงานผ่าน google form ที่แจ้ง ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จะสรุปการส่งผลงานเพื่อมอบวุฒิบัตร ครั้งที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และครั้งที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม 2566) รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย คลิกอ่านรายละเอียด....

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (Learning Design) สู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์

โพสต์30 ม.ค. 2566 06:43โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2566 06:44 ]

เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง... ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา นวัตกรรมการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (Learning Design) สู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) ขึ้นรูป การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (Learning Design) สู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่าง สร้างสรรค์ 2) จัดทําแนวทางการพัฒนาครูนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (Learning Designer) 3) พัฒนาระบบ และกลไกขับเคลื่อนชุมชนนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning Community) ที่ตอบสนองบริบทและสมรรถนะผู้เรียน และ 4) ยกร่างคู่มือการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (Learning Design) สู่การพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์นั้น 
        ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งบุคลากร คือ นางสาวจีระวัฒน์ หน่อแก้ว ตําแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพื่อเป็นคณะทํางานและเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย คลิกอ่านรายละเอียด....

เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้นำ TRUE LADER รุ่นที่ 22

โพสต์30 ม.ค. 2566 06:37โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2566 06:37 ]

เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนรายชื่อดังแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักสูตร “การพัฒนาผู้นํา TRUE LEADER รุ่น 22.....ด้วยโรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้พัฒนาหลักสูตร TRUE LEADER โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้นําที่แท้ ด้วยการสร้างการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ขึ้น ภายในตน เพื่อการเข้าใจตน เข้าใจผู้อื่น เข้าใจความจริงของโลกและปรากฏการณ์ จนสามารถนําตนและผู้อื่น ได้อย่างแท้จริง ดังนั้น เพื่อให้บุคคลที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ และนําไปใช้ในการทํางานได้อย่างเต็มศักยภาพ โรงเรียนลําปลายมาศพัฒนาจึงได้จัดอบรมหลักสูตร “TRUE LEADER รุ่น 22” ระหว่างวันที่ 15 -17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ โดยผู้เข้าอบรมเดินทางเข้าที่พักวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
        ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในโครงการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ที่สนใจเข้าร่วม อบรมดังกล่าว รายละเอียดดังแนบ คลิกอ่านรายละเอียด....

ขอความอนุเคราะห์กรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด

โพสต์30 ม.ค. 2566 06:31โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2566 06:31 ]

เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน...ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดําเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรม นักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้นําพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ที่ทรงริเริ่มการจัดงาน มาสืบสาน ถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลังประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 100 ปี และได้กําหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70๐ ประจําปีการศึกษา 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 30 มกราคม 2566 - 1 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมนี้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ขอความอนุเคราะห์บุคลากรที่มีรายชื่อตาม QR Code ตรวจสอบรายชื่อและเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตัดสิน ระหว่างวันที่ 29 มกราคม- 1 กุมภาพันธ์ 2566
        ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งบุคลากร ตรวจสอบรายชื่อตาม QR Code ที่แจ้งเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตัดสิน ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2566 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2566 รายละเอียดดังแนบ คลิกอ่านรายละเอียด....

ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้และบริการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปีการศึกษา 2564

โพสต์30 ม.ค. 2566 06:23โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2566 06:23 ]

เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา, บ้านชะโนด, บ้านตับเต่าโนนจันทร์, บ้านโพนสาวเอ้, บ้านจอมมณี, บ้านหนองบัวคํา, บ้านนาโสก, บ้านโนนสังข์,ต้นแหนสร้างตั๋ววิทยานุกูล และบ้านวังตามัว...ตามที่ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ขอความร่วมมือให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 สํารวจข้อมูลสถานศึกษาที่ยังไม่ได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงและส่งแบบสํารวจข้อมูลส่งกลับไปยังสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนมและรับการประเมินในปีการศึกษา 2564 จํานวน 10 โรงเรียน พร้อมนี้กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้สถานศึกษา จํานวน 164 แห่ง ผ่านการประเมิน สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ประจําปีการศึกษา 2564 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มีโรงเรียนที่ผ่านการประเมินจํานวน 10 โรงเรียน 
        ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งประกาศสถานศึกษาผ่านการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ประจําปีการศึกษา 2564 ให้โรงเรียนทราบ (รายละเอียดดังแนบ) คลิกอ่านรายละเอียด....

เชิญประชุมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)

โพสต์30 ม.ค. 2566 06:11โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นที่ตั้งสนามสอบทุกแห่ง...... 
ด้วย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กําหนดให้มีการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 สําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 และชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ตามลําดับ โดยขอความร่วมมือให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นศูนย์ประสานงานดําเนินการจัดสอบนั้น 
ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ จึงขอความร่วมมือให้โรงเรียนดําเนินการดังนี้ 
        1. ขอความร่วมมือจากทางโรงเรียนเป็นสถานที่การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O - NET) ปีการศึกษา ๒2565 จัดสถานที่เพื่อดําเนินการจัดสอบ 
        2. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นที่ตั้งสนามสอบทุกแห่ง (ประธานสนามสอบ) เข้าร่วมประชุมรับฟัง คําชี้แจงการดําเนินการจัดสอบในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี คลิกอ่านรายละเอียด.....

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ปีการศึกษา 2565

โพสต์30 ม.ค. 2566 01:36โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2566 01:41 ]

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง..... ด้วย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กําหนดให้มีการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 สําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 11กุมภาพันธ์ 2566 และชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ตามลําดับ โดยขอความร่วมมือให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นศูนย์ประสานงานดําเนินการจัดสอบนั้น เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้โรงเรียนดําเนินการดังนี้ 
    1. แจ้งข้าราชการในสังกัดไปปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการดําเนินการจัดสอบระดับสนามสอบตามคําสั่งที่ส่งมา พร้อมนี้ กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อการจัดสอบ ให้บันทึกมอบหมายผู้ทําหน้าที่แทน 
    2. โรงเรียนมอบหมายครูผู้สอนนํานักเรียนเข้าสอบ ตามวัน เวลา สถานที่กําหนด ตามสัดส่วน ครู1 คน ต่อ นักเรียน 20 คน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสําคัญ 
    3. ให้หัวหน้าสนามสอบ (ระดับเครือข่าย) เข้าร่วมประชุมรับฟังคําชี้แจงการดําเนินการจัดสอบในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี  คลิกอ่านรายละเอียด....

1-10 of 609