หนังสือราชการกลุ่มนิเทศฯ ปี 2565

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน สพฐ. ติดอาวุธความรู้ให้เด็กไทยทุกคนอ่านออกเขียนได้ เพื่อแก่ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน Learning Loss ผ่านสื่อพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทย

โพสต์โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต ]

เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด...ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดําเนินงานโครงการพัฒนาแบบฝึก ซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียน ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ส่งผลให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาทั่วประเทศต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบที่เหมาะสม กับบริบทพื้นที่ ซึ่งจะต้องได้รับการดูแลและเติมเต็มให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ ได้จัดทํา 1) ชุดแบบฝึก ซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประกอบด้วย แบบวินิจฉัยความสามารถในการอ่านและการเขียนของผู้เรียน และแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียน ภาษาไทย จํานวน 57 เรื่อง บรรจุอยู่ในหนังสือ 9 เล่ม เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน พร้อมนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดจัดพิธีเปิดงาน “สพฐ. ติดอาวุธความรู้ ให้เด็กไทยทุกคนอ่านออกเขียนได้” เพื่อชี้แจงและเผยแพร่แนวทางการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นั้น 
        ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งครู บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดงานฯ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น.ผ่านการประชุมทางไกลด้วยวีดิทัศน์ (Cisco Webex) และถ่ายทอดสดทาง OBEC Channel YouTube และ Facebook สถาบันภาษาไทย รายละเอียดดังแนบ คลิกอ่านรายละเอียด....

ประกาศผลการคัดเลือก ครูดีไม่มีอบายมุข ปืที่11 ปีการศึกษา 2564

โพสต์โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต ]

เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง....ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสํานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและภาคี เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564 เพื่อเชิญชวนให้บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ที่ประพฤติปฏิบัติตนใน การดําเนินชีวิตปราศจากอบายมุข ส่งใบสมัครและผลงานเกี่ยวกับการร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยในห้วงวิกฤตการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ปลอดจากอบายมุข ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดการแพร่ ระบาดรุนแรง รวมถึงสร้างแนวทางวิถีใหม่ที่สามารถรับมือกับการแพร่ระบาดได้ด้วยวิถีของความเป็นครู ลงสู่ ศิษย์ ครอบครัว คนรอบข้างและชุมชน เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือก โดยรางวัลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) โล่ประกาศเกียรติคุณ 2) เกียรติบัตร นั้น 
        ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดําเนินการพิจารณาคัดเลือก ผลงาน “ครูดีไม่มีอบายมุข” (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564 เสร็จสิ้นแล้ว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงขอแจ้งผลการคัดเลือกฯ ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานฯ ที่ส่งมาด้วย คลิกอ่านรายละเอียด....

ขอเปลี่ยนวันปประชุมคณะวิทยากรเชิงปฏิบัติการโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์ย้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัยขั้นพื้นฐาน ขั้นที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โพสต์โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต ]

เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ บ้านผึ้ง ธารน้ําใจ บ้านน้ําก่ำ (สิทธิผลนุกูล) บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุณีอุปถัมภ์) ศรีโพนทองวิทยา ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) ....
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษานครพนม เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ขั้นพื้นฐาน (ขั้นที่ 1) ปีการศึกษา 2564 สําหรับทดแทนข้าราชการครู ผู้เกษียณอายุราชการ หรือไปสอนในชั้นอื่นหรือย้ายโรงเรียนไปสอนที่อื่น ในเรื่อง น้ํา และ อากาศ จึงจะจัด ดําเนินการอบรม เชิงปฏิบัติการในกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม เดิม จะประชุมวิทยากร ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เปลี่ยนเป็นวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม นั้น 
        ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เห็นว่าข้าราชการครู ในสังกัดของท่านมีความรู้ความสามารถจึงขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนแจ้งผู้ที่มีรายชื่อตามคําสั่งสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ตามวัน เวลา สถานที่ที่กําหนด คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบทางไกล

โพสต์โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต ]

เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ บ้ านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีฯ)..... ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํารวจข้อมูลข้าราชการครูที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning และได้จัดทําโครงการ ขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วย กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การวัดประเมินผลสู่สมรรถนะ ของผู้เรียน และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อนําไปสู่การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในสังกัด นั้น 
        ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบทางไกล ให้กับข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก Active Learning และผู้ที่สนใจในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม ๒2565 เวลา 08.30 -16.30 น. ผ่านระบบทางไกล และจะประชุมจะประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 2 และชุดที่ 5 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม เวลา 08.30-16.30 น.ให้โรงเรียนแจ้งบุคลากรของท่านปฏิบัติหน้าที่ ตามวัน เวลา สถานที่ที่กําหนด คลิกอ่านรายละเอียด....

การประชุมปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก เพืี่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่ผลลัพธ์ PA

โพสต์14 ส.ค. 2565 08:44โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต ]

เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนรายชื่อดังแนบ ....สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ได้กําหนดจัดประชุมปฏิบัติการ “การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่ผลลัพธ์ PA (The development of innovation in learning management a proactive competency-based to optimize learning management to PA outcomes.) ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาจังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และการสนับสนุนการพัฒนาการบริหารและการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาการนิเทศ ติดตาม และ ประเมินผล ในการบริหารจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 แบบบูรณาการสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับ จังหวัด ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ ห้องวิวแม่น้ําโขง โรงแรมฟอร์จูนวิวโขง อําเภอเมืองนครพนม จังหวัด นครพนม, นั้น 
        ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งบุคลากรที่มี รายชื่อดังแนบ ดังนี้ 
        1. แจ้งวิทยากรและคณะทํางานในสังกัดของท่าน ตามประกาศสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม รายละเอียดหนังสือที่ส่งมาด้วย 1 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการตามกําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยเบิก ค่าชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิงจากงบประมาณโครงการ 
        2. แจ้งบุคลากรในสังกัดที่สมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดย สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประชุมปฏิบัติการ ค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม ส่วนค่าพาหนะขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ เบิกจากต้นสังกัด คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจร่างมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ...ระดับประถมปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ

โพสต์14 ส.ค. 2565 08:25โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 14 ส.ค. 2565 08:27 ]

เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก อุ่มเหม้าวิทยาคาร และบ้านหนองสะโนนสมบูรณ์ ...ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยก ร่างมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ...ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้น พื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ไปแล้วนั้น 
        ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอเชิญ นางมลิวัลย์ ตูมสี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก นางนพมาศ ทองวิทยาพร ผู้อํานวยการโรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร และนายณัฐวุฒิ สุผาวัน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ ซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจร่างมาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โอนจัดสรรเงินงบประมาณ จํานวน 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมดังกล่าว คลิกอ่านรายละเอียด....


การขยายผลการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสวค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร

โพสต์14 ส.ค. 2565 08:18โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 14 ส.ค. 2565 08:18 ]

เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรงในสังกัด.... ตามที่ กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดพิจารณา ขยายผลการดําเนินโครงการสารานุกรม ไทยสําหรับเยาวชนฯ โดยให้พิจารณาประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสําหรับ เยาวชนฯ ในโอกาสที่เหมาะสม รวมทั้งเชิญชวนให้ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการขยายผล การดําเนินงานของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับ พระราชดําริ พระราชดํารัส ความเป็นมา คุณค่าของสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ พร้อมทั้งจัดกิจกรรม เสริมสร้างวินัยรักการอ่าน เพื่อให้เยาวชนไทยตลอดจนประชาชนทั่วไปได้นําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม ซึ่งจังหวัดนครพนมได้แจ้งให้สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม รายงานการดําเนินการขยายผลดําเนินงานของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ให้จังหวัดทราบ นั้น 
        ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนที่ได้รับ สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ เล่ม 42 ไปแล้ว รายงานผลการดําเนินงานการขยายผลการดําเนินงานส่งให้ จังหวัดทราบทาง ID : Fun130434 ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ตามแบบรายงาน รายละเอียดดังแนบ คลิกอ่านรายละเอียด

การจัดสรรโอนเงินงบประมาณในการดำเนินโครงการการจัดจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

โพสต์14 ส.ค. 2565 08:13โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 14 ส.ค. 2565 08:13 ]

เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร (บํารุงวิทยา).....ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดําเนินโครงการการจัดการศึกษาขั้น พื้นฐานโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561มีโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมาย จํานวน 10 จังหวัด แยกเป็นโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 14 เขต จํานวน 24 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 10 เขต จํานวน 23 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 24 เขตพื้นที่ 47 โรงเรียน เพื่อให้การดําเนินโครงการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ 2565 จุดเน้นด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ เน้นสมรรถนะและการจัดทํากรอบหลักสูตรให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน จึงจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียน ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อดําเนินกิจกรรมการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจ อาชีพ ภาษา สังคม และวัฒนธรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทํางาน และการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน โดยศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานโครงการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษร่วมบริหารวิชาการกับโรงเรียน นั้น 
        ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงขอแจ้งให้โรงเรียน สุนทรวิจิตร (บํารุงวิทยา) ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 20,500 บาท ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งหลักการ จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ โดยคํานึงถึงประโยชน์งานทางราชการเป็นสําคัญ ทั้งนี้ เมื่อได้/ดําเนินงานตามโครงการดังกล่าวแล้ว ขอให้โรงเรียนรายงานผลการดําเนินงาน มายังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ในรูปแบบเอกสารและไฟล์ Word ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Suwipa.akaesdc.go.th ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2566 เพื่อจะนําส่งให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานต่อไป คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

การกำกับนิเทศติดตามการพัฒนาผลงานเพื่อรับการคัดเลือกรางวัล การขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 สู่การปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2565 และปฏิทินการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2565

โพสต์9 ส.ค. 2565 23:05โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2565 23:09 ]

เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ...ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้กําหนดจัดกิจกรรมประกวดผลงานเพื่อรับการคัดเลือกรางวัล “การขับเคลื่อนนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 สู่การปฏิบัติ” ประจําปีการศึกษา 2565 และได้เปิดรับสมัครบุคลากรที่สนใจส่ง ผลงานเข้าประกวดผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน ถึง 8 กรกฎาคม2565  ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 
        บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกผลงานฯ ดังรายละเอียดที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมกําหนดการดําเนินการ ประกวดผลงานฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จึงขอให้ทางโรงเรียนได้แจ้งบุคลากรที่เป็นผู้สมัครส่งผลงาน ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามห้วงเวลาที่กําหนด คลิกอ่านรายละเอียด..

การสนับสนุนงานมูลฐานและแนวทางการจัดทำคำของงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมงบปีประมาณ พ.ศ. 2567

โพสต์9 ส.ค. 2565 22:48โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2565 22:49 ]

เรียน ผู้อํานวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง...ด้วย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ชี้แจงนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เป้าหมายการสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) และแนวทางการจัดทําคําของงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นแนวทางให้แก่หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สามารถยื่นคําของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยยื่นคําของบประมาณผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIS) ได้ที่เว็บไซต์ www.nris.go.th 
        ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ขอประชาสัมพันธ์การยื่น คําของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปยังสถานศึกษาและข้าราชการในสังกัด ทั้งนี้ สามารถยื่นคําขอ งบประมาณผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIS) ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคมถึง วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 สามารถศึกษาข้อมูลและดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่ เว็บไซต์ WWW.nris.go.th  คลิกอ่านรายละเอียด.....

1-10 of 303