หนังสือราชการกลุ่มนิเทศฯ ปี 2565

เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561

โพสต์โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง...ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้อนุมัติโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานสึกษาที่เข้มแข็งตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561 โดยดารจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่การปฏิบัติได้ในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้สถานศึกษาที่จะเข้ารับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561 ในวันที่ 27-28 มกราคม 2565 โดยสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านแปพลิเคชั่น ZOOM ที่ https:/zoom.us/j/95147588636 ?pwd=OGjtTHZxcCtWS2 tlTUVHdjUrclRMQTO 9 Meeting ID : 951 4758 8636 Passcode : 193795 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม......

            2.QR-CODE คู่มือการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

แจ้งการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รายอำเภอ ในจังหวัดนครพนม เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

โพสต์24 ม.ค. 2565 02:11โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 24 ม.ค. 2565 02:14 ]

เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนรายชื่อดังแนบ .....ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ในคราวประชุมวันที่ 21 มกราคม 2565 มีมติให้โรงเรียน/สถานศึกษาในจังหวัดนครพนมสามารถเปิดเรียนแบบ on site เป็นรายอําเภอ สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มีโรงเรียนที่ขอเปิดแบบ on site ผ่านการประเมินทั้ง 4 ข้อ มีผลตรวจ ATK เป็น negative สามารถเปิดเรียนแบบ on site ได้ในวันที่ 24 มกราคม 2565 จํานวน 125 โรงเรียน (รายละเอียดดังแนบ) นั้น 
        คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ในคราวประชุมวันที่ 24 มกราคม 2565 มีมติให้โรงเรียน/ สถานศึกษาในจังหวัดนครพนมสามารถเปิดเรียนแบบ on site เป็นรายอําเภอ ผ่านการประเมินทั้ง 4 ข้อ มีผลตรวจ ATK เป็น negative และสามารถเปิดเรียนแบบ on site ได้ในวันที่ 25 มกราคม 2565 จํานวน 4 โรงเรียน และในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 จํานวน 2 โรงเรียน รวมครั้งนี้  6 โรงเรียน (รายละเอียดดังแนบ) โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด นครพนม ขอความร่วมมือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งดเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงโดยไม่จําเป็น และให้ ดําเนินการตามมาตรการของจังหวัดนครพนม โคยเคร่งครัด 
        ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้ง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบและเปิดแบบ on site ตามวันที่กําหนด พร้อมปฏิบัติตามแนวทางการเฝ้าระวังการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) หลังเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 อย่างเคร่งครัด คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.....

แจ้งการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รายอำเภอของจังหวัดนครพนม

โพสต์22 ม.ค. 2565 00:17โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2565 00:17 ]

เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนรายชื่อดังแนบ....ตามหนังสือที่อ้างถึง จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ในคราวการประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด นครพนม (หลังใหม่) เห็นว่ายังมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ยังเพิ่มขึ้น เสี่ยงต่อการติดเชื้อกับนักเรียน ในสถานศึกษา มีมติงดการเรียนการสอนแบบปกติ (on-site) จากเดิม ตั้งแต่วันที่ 5 - 15 มกราคม 2565 ขยาย จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบ On-line/ On-air/ On-demand/ On hand และแบบผสมผสาน นั้น 
        คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ในคราวประชุมวันที่ 21 มกราคม 2565 มีมติให้โรงเรียน/ สถานศึกษาในจังหวัดนครพนมสามารถเปิดเรียนแบบ on site เป็นรายอําเภอ สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 1 มีโรงเรียนที่ขอเปิดแบบ on site ผ่านการประเมินทั้ง 4 ข้อ มีผลตรวจ ATK เป็น negative สามารถเปิดเรียนแบบ on site ได้ในวันที่ 25 มกราคม 2585 จํานวน 124 โรงเรียน (รายละเอียดดังแนบ) โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ขอความร่วมมือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งดเดินทางไปพื้นที่เสียงโดยไม่จําเป็น และให้ดําเนินการตามมาตรการของจังหวัดนครพนม โคยเคร่งครัด 
        ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้ง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบและเปิดแบบ on site ตามวันที่กําหนด พร้อมปฏิบัติตามแนวทางการเฝ้าระวังการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 อย่างเคร่งครัด คลิกอ่นรายละเอียดเพิ่มเติม....


                หนังสือราชการ

แจ้งเลื่อนระยะเวลาการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานของหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 7

โพสต์22 ม.ค. 2565 00:07โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2565 00:07 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีธน....ตามที่ สถาบัยพระปกเกล้ากำหนดให้มีการศึกษาดูงานของผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 7 จำนวน 80 คน ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2565 ณ จังหวัชลบุรี และจังหวัดระยอง นั้น
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้รับแจ้งจากสถาบันพระปกเกล้าซึ่งเป็นหน่วยจัดอบรมว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) มีแนวโน้มระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานต่างจังหวัดของหลักสุตรฯ ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ จึงขอเลื่อนกำหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานของหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 7 เป็นระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

การอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำทางวิชาการโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา

โพสต์21 ม.ค. 2565 23:54โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2565 23:54 ]

เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ .....ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดําเนินงานโครงการวิทยาศาสตร์พลัง สิบระดับประถมศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) สถาบัน ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (สสวท.) กําหนดจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นําทางวิชาการโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับ ประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2565 - 29 เมษายน 2565 โดยจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ ZOOM Meeting ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
        ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนอนุบาล นาแกผดุงราชกิจเจริญ แจ้งผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ เข้ารับการอบรมตามวัน และเวลา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีเวลาในการเข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 จึงถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ของหลักสูตร โดยบุคลากรโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราช กิจเจริญที่เข้าอบรม ได้แก่ 
            1. นายหงษา วงค์จําปา ผู้อํานวยการโรงเรียน 
            2. นางสาววัชรินพร อ่อนสี รองผู้อํานวยการโรงเรียน 
            3. นางจุฑาพัชร วงศ์ตาผา ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
            4. นายยุทธนา พลศรีดา ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
             คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม......


                    หนังสือราชการ

เผยแพร่เอกสารการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ

โพสต์20 ม.ค. 2565 21:00โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2565 21:01 ]

เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง....ตามที่ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดําเนินการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษา ของชาติ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ในการนํามาตรฐานการศึกษา ของชาติสู่การปฏิบัติด้วยรูปแบบและวิธีที่หลากหลาย ตลอดจนการบูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องโดยสํานักงานฯ ได้ดําเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารและการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งผลต่อการนํามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการดําเนินการวิจัยและพัฒนากรอบ สมรรถนะหลักของผู้เรียนสําหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการขับเคลื่อนการนํากรอบสมรรถนะหลัก ของผู้เรียนสําหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ ซึ่งการดําเนินงานดังกล่าวจะช่วยพัฒนาคุณภาพ ของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ด้าน ได้แก่ การเป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ พลเมืองที่เข้มแข็งตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 อันจะเป็นกําลังสําคัญในการ พัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า นั้น 
        ในการนี้ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้รวบรวม เรียบเรียงผลการดําเนินงานดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารผลการดําเนินงาน จํานวน 7 เรื่อง ได้แก่ 
        1. เอกสาร OKRs กับการพัฒนาโรงเรียน 2. เอกสาร นวัตกรรมการบริหารการจัดการสถานศึกษาในการนํามาตรฐานการศึกษาของชาติ 
สู่การปฏิบัติ : กรณีตัวอย่างโรงเรียนบ้านไสไทย 3. เอกสาร นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในการนํามาตรฐานการศึกษาของชาติ 
สู่การปฏิบัติ : กรณีตัวอย่างโรงเรียนบ้านสมานมิตร 4. เอกสาร นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE) ตามมาตรฐาน 
การศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 5. เอกสาร กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6. เอกสาร คู่มือ การนํากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 7. เอกสาร แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ พร้อมนี้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารจากเว็บไซต์สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และสามารถดาวน์ โหลดเอกสารวิชาการ สํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ ได้จาก QR Code ที่ปรากฏด้านล่างนี้ คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

ติดตามการดำเนินการขออนุญาตเปิดเรียนแบบ On-site ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2565

โพสต์20 ม.ค. 2565 20:53โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2565 20:54 ]

เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง....
ตามที่หนังสือที่อ้างถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้แจ้ง โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งเกี่ยวกับแนวทางการขออนุญาตเปิดเรียนแบบ On-site ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2565 เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการขอเปิดเรียนแบบ On-site ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2565 นั้น 
        ในการนี้ เพื่อติดตามการดําเนินการของโรงเรียนในสังกัดเกี่ยวกับการดําเนินการตามแนวทางดังกล่าว จึงขอให้โรงเรียนตอบแบบติดตามการดําเนินการเปิดเรียนแบบ On-site ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยสแกน QR Code หรือ URL : https://www.link.in.th/imKn4 ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 12.00 น. คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 41)

โพสต์18 ม.ค. 2565 21:26โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2565 21:26 ]

เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด...ตามที่ จังหวัดแจ้งประกาศ แถลงการณ์ คําสั่ง และข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.25548 ฉบับที่ 1-40 รวมทั้งคําสั่ง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งกําหนดแนวปฏิบัติ ตามข้อกําหนดฯ และประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่ว ราชอาณาจักร (คราวที่ 15) ให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ออกไปอีกคราว หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565 ซึ่งกําหนดมาตรการควบคุมสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ ให้ส่วนราชการ / หน่วยงาน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อําเภอ และองค์กรภาคเอกชน ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดแล้ว นั้น 
        ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้ง ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 41) ให้ครูบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รายละเอียดดังแนบ คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.....

                    หนังสือราชการ 

แนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

โพสต์18 ม.ค. 2565 21:20โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2565 21:20 ]

เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ....ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพ ผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาดําเนินการการจัดสอบ โดยได้บริการไฟล์ต้นฉบับและ เครื่องมือในการประเมินคุณภาพผู้เรียนดังกล่าว นั้น 
        ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงได้ส่งแนวทางการประเมิน ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 สําหรับสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานและเตรียมความ พร้อมในการบริหารการสอบต่อไป รายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมนี้ คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.....


ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โพสต์18 ม.ค. 2565 21:08โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2565 21:13 ]

เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด...ด้วย สํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการเผยแพร่พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online ประกอบด้วย หลักสูตร Online ตามรอยพ่อ และ หลักสูตร Online เกษตรลงมือทํา โดยเปิดโอกาสให้สถานศึกษาทั่วประเทศ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่ วันนี้ - 30 มิถุนายน 2565 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นั้น 
        ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้เล็งเห็นความสําคัญ ของการดําเนินกิจกรรมดังกล่าว จึงประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนแจ้งครูและนักเรียน สมัครเข้าร่วมกิจกรรมและ นํากิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Online รายละเอียดดังแนบ คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

1-10 of 31