อบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

โพสต์26 ก.พ. 2563 02:18โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 22 มี.ค. 2563 06:10 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา บ้านสำราญ บ้านนามูลฮิ้น และบ้านผึ้ง....ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)
 โดยจัดให้มีการอบรมครูวิทยาศษสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระหว่างเดือน มีนาคม ถึง เมษายน 2563 ศูนย์การอบรมสะเต็มศึกษาประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ดังนี้
        1. ระดับปฐมวัย ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
        2. ระดับประถมศึกษา - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) โดย ระยะที่ 1 เป็นการอบรมครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์ฝึกอบรม ตามระยะเวลา ดังนี้
            วันที่ 2-3 มีนาคม 2563  ระดับปฐมวัย เรื่อง การคิดเชิงคำนวณในระดับปฐมวัย
            วันที่ 8-10 มีนาคม 2563 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ความร้อนรอบตัว
            วันที่ 12-14 มีนาคม 2563 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ท่องไปในระบบสุริยะ
            วันที่ 15-17 มีนาคม 2563 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เรื่อง เฮฮาในป่าใหญ่
                    วันที่ 19-22 มีนาคม 2563 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง วิทย์ คณิต เพื่อชีวิต
            ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครูที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบ เข้าอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด