อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ขั้นที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โพสต์19 ก.ค. 2563 05:02โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 19 ก.ค. 2563 05:09 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ บ้านผึ้ง ธารน้ำใจ บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) บ้านนาคอกควาย...ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ขั้นที่ 1 สำหรับทดแทนข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการหรือไปสอนในชั้นอื่น หรือย้ายโรงเรียนไปสอนที่อื่นในเรื่อง น้ำ และอากาศ โดยจะดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม และจะประชุมวิทยากร/วิทยากรพี่เลี้ยง ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เห็นว่าข้าราชการครูในสังกัดของท่านมีความรู้ความสามารถ จึงขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนแจ้งผู้ที่มีรายชื่อตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม