ตอบแบบสำรวจรายงานผลข้อมูลการขับเคลื่อนโรงเรียนแกนนำวิทยาการคำนวณ

โพสต์30 มี.ค. 2563 01:41โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 30 มี.ค. 2563 01:41 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา).....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมมือกับสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา ในการดำเนินโครงการพัฒนา และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ เพื่อส่งเสริมและพัฒนากำลังคนด้านดิจตัล ตั้งแต่ระดับนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยที่ปรึกษามหาวิทยาลัยบูรพาได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนวิทยาการคำนวณระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาจากโรงเรียนที่เข้าร่วมดครงการ จำนวน 161 โรงเรียนใน 4 ภูมิภาคไปแล้วนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และที่ปรึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทำแบบสำรวจรายงานผลข้อมูลการขับเคลื่อนโรงเรียนแกนนำวิทยาการคำนวณ จำนวน 7 ชุด รายละเอียดในไฟล์เอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ นั้น
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งโรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) ดำเนินการ ดังนี้
1. แจ้งผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องส่งแบบสำรวจตามแบบสำรวจ และรวบรวมส่งข้อมูลด้วยการสแกน QR Code หรือดาวน์โหลดแบบสำรวจและส่งกลับข้อมูลได้ที่ http://learncs.obec.go.th
2. แจ้งผู้บริหารโรงเรียนและผู้รับผิดชอบศึกษาหน้าที่การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ในข้อที่ 3 เพื่อจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับสถานศึกษา ต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักบริการวิชาการ โทรศัพท์ 0 3810 2283 0 3810 2293..คลิกอ่านรายละเอียด