ตอบแบบประเมินตนเองการดำเนินงานของโรงเรียนในการบริหารจัดการขยะ และสร้างวินัยในการลดขยะและคัดแยกขยะภายใต้แนวคิดโรงเรียนปลอดขยะสพฐ. (Obec tero waste school)

โพสต์11 มี.ค. 2563 06:00โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2563 23:59 ]
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัด ทุกโรงเรียน...ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนดยบายในการลดและคัดแยกขยะในโรงเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ปัญหา จึงมีความจำเป็นต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน และบุคลากรในสังกัด โดยระยะแรกของการดำเนินงานมีกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลทุกโรงเรียน
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัดทุกโรงเรียน ตอบแบบประเมินตนเองการดำเนินงานของโรงเรียนในการบริหารจัดการขยะ และสร้างวินัยในการลดขยะและคัดแยกขยะภายใต้แนวคิดโรงเรียนปลอดขยะสพฐ. (Obec tero waste school) ทาง http://survey.innobec-project.com/zerowaste/ ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2563...คลิกอ่านรายละเอียด