เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

โพสต์19 พ.ค. 2563 01:23โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 19 พ.ค. 2563 01:23 ]
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน...ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งอาจทำให้โรงเรียนไม่สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ นั้น เพื่อให้เกิดความพร้อมในการดำเนินการตามภารกิจดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งโรงเรียนทุกแห่งดำเนินการ ดังนี้
        1. ให้โรงเรียนทุกแห่งจัดให้มีการเรียนการสอนทางไกลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
        2. ให้โรงเรียนทุกแห่งสื่อสารและทำความเข้าใจถึงเหตุผลความจำเป็นกับผู้ปกครองที่ต้องจัดการเรียนการสอนทางไกล รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าถึงการเรียนรู้ทางไกล และขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการที่จะดูแลช่วยเหลือการเรียนของนักเรียนให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละครัวเรือน พร้อมทั้งจัดระบบการสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองหรือนักเรียน ให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตามความเหมาะสม
        3. ให้โรงเรียนทุกแห่งที่จัดการเรียนการสอนระดับชั้นปฐมวัยและประถมศึกษา แต่งตั้ง และมอบหมายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนออกพบปะและเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างน้อยคนละ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ สำหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้โรงเรียนจัดระบบการสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและนักเรียนตามความเหมาะสม โดยอาจให้ครูออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียนด้วยก็ได้
        4. ให้โรงเรียนรายงานผลการปฏิบัติงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในกรณีมีปัญหาหรือเกิดเหตุฉุกเฉินให้รายงานทันที และเขตพื้นที่การศึกษาร่วมมือกับโรงเรียนแก้ไขปัญหาร่วมกัน
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้สถานศึกษาดำเนินการตามภารกิจดังกล่าว...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือต้นฉบับ